پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی

در هر زبان، بسیاری از واژگان تابع مجموعه ای از محدودیتهای معنایی می باشند که تعامل آزادانه آنان با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص را با محدودیت مواجه می سازد از این رو، با توجه به اهمیت کاربرد صحیح همایندها در موفقیت زبانی زبان آموزان، یکی از راهکارهای مهمی که می توان در عرصه آموزش زبان دوم از آن بهره جست

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان
تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی

The Collocational Errors in the Written English of Adult Iranian EFL learners: A Corpus-Based Analysis

نویسنده / محقق: مهدی حاجت پور بهبید
چکیده
الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):
ورود رایانه به حوزه تحقیق و پژوهش را می توان زمینه ساز تحولی شگرف در علوم برشمرد. به موازات بهره مندی علوم مختلف از این فناوری، علم زبانشناسی نیز در شناخت و تجزیه عناصر مختلف زبانی و کمک به آموزش زبان دوم به زبان آموزان، تا جایی پیشرفته است که امروزه زبانشناسی رایانه ای جایگاه تثبیت شده ای را در کنار گرایشات مختلف این رشته بدست آورده است.
یکی از موارد بهره مندی این رشته از رایانه، شناسایی واژگانی است که به دلیل تمایل به مجاورت با واسطه یا بی واسطه با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص، از آنان تحت عنوان «واژگان همایند» یاد می شود. اهمیت کاربرد صحیح واژگان همایند در نوشتار و گفتار به اندازه ای است که کلیه زبانشناسانی که در حوزه آموزش زبان دوم به تحقیق و مطالعه مشغولند، استفاده صحیح این واژگان را یکی از ملاکهای اصلی تشخیص گویشور بومی از گویشور غیربومی ارزیابی می کنند. تحقیق حاضر کاربرد همایندهای زبان انگلیسی را در انگلیسی نوشتاری زبان آموزان ایرانی مورد تحلیل قرار می دهد.
ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری بر منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:
یکی از شاخصه های اصلی زبان گویشوران غیربومی زبان، استفاده از واژگانی است که هرچند به لحاظ زبانشناختی و معناشناختی انحرافی در همسویی آنها با استانداردهای زبان دوم مشاهده نمی شود اما از دید گویشوران بومی زبان به عنوان نمونه ای از «استفاده غیربومی از واژگان» قابل تشخیص می باشند. از این رو، با فرض مشکل آفرین بودن کاربرد همایندهای زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی، سؤالات زیر به عنوان سؤالات اصلی تحقیق مطرح گردید:
۱- مشکل سازترین نوع همایندهای زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی کدامند؟ به بیان دیگر، آیا انواع مختلف همایندها به یک اندازه زبان آموزان ایرانی را با مشکل مواجه می کنند؟
۲- آیا زبان آموزانی که در سطوح مختلفی از توانش زبانی قرار دارند، در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی به یک اندازه با مشکل مواجه می شوند؟ به بیان دیگر، آیا مهارت زبانی زبان آموزان بر توانش همایند گزینی آنان تأثیرگذار است؟
۳- میزان تأثیرگذاری زبان اول بر خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی چقدر است؟
۴- آیا زبان آموزانی که در سطوح بالاتری از توانش زبانی قرار دارند، به همان نسبت از همایندهای بیشتری در انگلیسی نوشتاری خود استفاده می کنند؟
پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن و شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:
اصطلاح «همایند» به واژگانی اطلاق می شود که به گفته «فیرث» (1957)، استفاده همزمان و مکرر آنها در یک بافت زبانی مشخص به یکی از عادات زبانی گویشوران بومی زبان تبدیل شده و جایگزینی هر یک از آنها با واژگان مترادف، نوعی انحراف از گونه زبانی معیار به شمار می رود. بر همین اساس، هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی توانش همایند گزینی زبان آموزان ایرانی از طریق جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل خطاهای نوشتاری آنان در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی است. به منظور تحقق این هدف، ۸۷ زبان آموز ایرانی از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامشهر و مؤسسه آموزش زبان کیش در تحقیق حاضر شرکت کردند که پس از شرکت در آزمون زبان انگلیسی میشیگان، ۷۲ تن از آنان برای شرکت در مرحله نهایی تحقیق انتخاب و در ۳ سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته طبقه بندی شدند.
پس از برگزاری آزمون تعیین سطح و تقسیم بندی شرکت کنندگان به ۳ گروه مبتدی (Low)، متوسط (Mid)، و پیشرفته (High)، توانش زبانی زبان آموزان در زمینه انتخاب همایندهای صحیح در زبان انگلیسی از طریق ارائه موضوع و بررسی کنش نوشتاری آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، کلیه ترکیبات ۲ واژه ای تولید شده توسط زبان آموزان ایرانی از متون نوشتاری آنان استخراج و در ۶ گروه مختلف شامل: فعل+ حرف اضافه، اسم+ حرف اضافه، صفت + اسم، قید + صفت، فعل+ قید و اسم+ فعل طبقه بندی شدند. پس از استخراج و طبقه بندی این ترکیبات، قابلیت همایندی آنان در زبان انگلیسی با استفاده از منابعی چون دیکشنری همایندهای زبان انگلیسی آکسفورد، دیکشنری همایندهای زبان انگلیسی Collins COBUILD English Dictionary و بانک اطلاعات زبانی بریتانیا British National Corpus مورد ارزیابی و خطاهای زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی به لحاظ منشأ خطا (زبان اول یا زبان دوم) مورد تحلیل قرار گرفت.
ت. یافته های تحقیق:
تحقیق حاضر نشان داد که: ۱) از میان ۶ گروه مختلف همایندها، همایند «فعل + حرف اضافه» مشکل سازترین نوع همایند برای زبان آموزان ایرانی به شمار می رود؛ ۲) زبان آموزانی که در سطح بالاتری از توانش زبانی قرار دارند، در انتخاب صحیح همایندهای زبان انگلیسی با دشواری کمتری مواجه می شوند؛ ۳) زبان اول به میزان قابل توجهی (۴/۳۴ درصد) بر خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی تأثیرگذار است و ۴) زبان آموزانی که در سطوح بالاتری از توانش زبانی قرار دارند، به همان نسبت از همایندهای بیشتری در انگلیسی نوشتاری خود استفاده می کنند.
ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:
در هر زبان، بسیاری از واژگان تابع مجموعه ای از محدودیتهای معنایی می باشند که تعامل آزادانه آنان با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص را با محدودیت مواجه می سازد. از این رو، با توجه به اهمیت کاربرد صحیح همایندها در موفقیت زبانی زبان آموزان، یکی از راهکارهای مهمی که می توان در عرصه آموزش زبان دوم از آن بهره جست، همزمان ساختن آموزش یا یادگیری یک واژه با همایندهای خاص آن واژه است. تحقیق حاضر نشان می دهد که یکی از مشکلات شایع زبان آموزان ایرانی، استفاده از واژگان مترادف در بافتهای زبانی متفاوت است؛ در صورتی که به عنوان مثال، افعال و صفتهای مترادف بعضاً با مجموعه مختلفی از اسمها همراه می شوند.
افزون بر این، با توجه به نقش غیرقابل انکار زبان اول در کاربرد ناصحیح همایندهای زبان انگلیسی، انتقال عادات زبانی از زبان اول به زبان دوم را نیز باید یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در فرایند آموزش زبان دوم برشمرد. همچنین، ضعف مشهود زبان آموزان ایرانی در کاربرد صحیح همایندهای زبان انگلیسی و تأثیر بازدارنده آن بر مهارت های ارتباطی آنان با گویشوران بومی زبان ایجاب می کند که واژگان همایند به عنوان ضروری ترین قالب از «قالب های زبانی پیش ساخته» نظیر کلیشه ها و اصطلاحات زبانی در مواد درسی و کتب آموزشی مورد توجه قرار گیرند.
کلید واژه ها به زبان فارسی:

پیکره زبانی
تحلیل پیکره ای زبان
توانش همایند گزینی
زبانشناسی پیکره ای

زبانشناسی مقابله ای

همایند، واژه های همایند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ

Social Determinism in Selective Works of John Steinbeck and Jalal Ale-Ahmad

Background
Social determinism is the hypothesis that social interactions and constructs alone determine individual behavior. Social determinism would look only at social phenomena such as customs and expectations education industrial and financial conditions and interpersonal interactions. This doctrine states that people think and act in accordance with their social conditioning rather than through genetic predisposition or a real freedom of choice and that human action must have la sufficient distinctly social cause.
This phenomenon elaborates that human behaviors are shaped and directed by the frame of its surroundings. Based on this point of view all the new born human body is like a clean and unwritten paper sheet so all the goodies and badies defeats and triumphs that happen to men are the consequences of family friends and in a larger scope society. From the moment of birth men started being familiar with social happenings ups and downs laws limitations must and necessities and all sort of social needs and little by little these social interchanges going to be institutionalized in them so they don’t understand its determinism compeletly. Human beings are the product of society and the properties of this society can vividly be seen on its product.
Consider certain human behaviors such as having a particular sexual orientation committing murder or writing poetry. A social determinist would look only at social phenomena such as customs and expectations education and interpersonal interactions to decide whether or not a given person would exhibit any of these behaviors. They would discount biological and other non-social factors such as genetic makeup the physical environment etc. Ideas about nature and biology would be considered to be socially constructed.
Social deterministic approach is laid in the ideas of Kant. Kant has called human beings as the surrendered creature toward society. In his point of view social determinism has occupied all parts of human beings life. He believes that human beings have no identity before to the society. He believes that people are an empty bowl that must be filled with social needs and necessities and people are not immune of its determinism or social pressure. Since human beings have variety of wishes hopes dreams logical or illogical goals and affluent greed to achieve it the only way to control them out of them is social forces or pressure. Social pressure is a term which is entitled to the forces which prevents people from crossing the red lines and social norms. Social forces get its power from social institutes and organization.
Kant argued that there were two aspects to reality: one was the world as it appeared to observation and entered into thought the other was the world as it really was independently of any conceptual framework of an observer. In observing and thinking about the world human beings apply categorization.Kant's main idea whatever sense can finally be made of it depends on his fundamental two-world doctrine. He locates determinism in the empirical world or world of appearances and freedom in the world of things-in-themselves the world of reason. It is important that the latter world is not in time. So he is a determinist of a kind opposed to the tradition of Compatibilism not really in the Incompatibilist tradition but tries to make his determinism and freedom-as-origination consistent by his own private means.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

Books were open in front of a number of university freshmen who were silently waiting for the new lesson to be taught Although students had stepped into a new place with a different atmosphere they were quite familiar with the way their teachers dealt with the materials as they had been through it for years at school

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

با عنوان

CRITICAL THINKING: ITS IMPACT ON DEVELOPING WHOLE LANGUGE INQUIRY BY IRANIAN EAP UNIVERSITY STUDENTS

Background
Books were open in front of a number of university freshmen who were silently waiting for the new lesson to be taught. Although students had stepped into a new place with a different atmosphere they were quite familiar with the way their teachers dealt with the materials as theyhad been through it for years at school.
The teacher as usual was reading a short text in the reading comprehensionclass while drawing the students’ attention to the meanings of new words. Some of the students who were regarded as top were contributing by giving synonyms for the new words and the teacher pleased with their work encouraged other students to write themdown so that they could memorize the words for the next session. After reading the text and working on the meaning of some vague sentences students were required to answer the comprehension questions at the end of that unit.
Students’ correct answers to the multiple choice true/false and fill-in the blank items proved that they had learned the new lesson. The teacher satisfied with his teaching dismissed theclass.The above scenario may sound very familiar to many teachers and students. Yet it is not clear whether schools and universities which have the potential to be sites for fundamental changes where students can be given empowering roles would really result in any self and social development as the result of the above practices or not.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری شاعر مشهور عباسی

پایان نامه ای كه پیش رو داریم ، به طور كلی به بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد شاعر مشهور عباسی یعنی بحتری می پردازد، و جوانب وصف او را كه از طرفی متأثر از پدیده های جدید عصر عباسی است و از طرف دیگر وابسته به فرهنگ كهن پیشینیان است به تصویر می كشد

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب با عنوان فن الوصف بین التقلید و التجدید عند البحتری

بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری

چكیده :
پایان نامه ای كه پیش رو داریم ، به طور كلی به بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد شاعر مشهور عباسی یعنی بحتری می پردازد، و جوانب وصف او را كه از طرفی متأثر از پدیده های جدید عصر عباسی است و از طرف دیگر وابسته به فرهنگ كهن پیشینیان است به تصویر می كشد . أما آنچه كه توجه خواننده را به خود جلب می كند، توانایی إعجاب انگیز بحتری در آفرینش اوصافی زیبا از همه اموری است با آن در تعامل است یا به آن تعلق خاطر دارد . او با بهره گیری از ذوق سرشار و خیال نوپرداز خود، چنان به وصف موضوعات قدیمی و جدید می پردازد كه گویی قصد دارد كه در آن هنر بدیع خود را به نمایش بگذارد .این رساله كه مبتنی بر چهار فصل است ، به بررسی موضوعات وصفی بحتری پرداخته و میزان توانائی او را در این زمنیه بیان می كند. هر فصل نیز شامل زیر مجموعه هایی است كه مرتبط با عنوان هر فصل می باشد .
الف)فصل أول در واقع به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث أصلی ، به معرفی شاعر و زندگی پرفراز و نشیبش إختصاص دارد و به بررسی سلوك أخلاقی و هیئت ظاهری و مذهب و إعتقادات او می پردازد سپس تصویری از عصر او را كه عصر تمدن با شكوه عباسی و تغییر و تحول فرهنگی و أدبی است ، به نمایش می گذارد و شیوه ی رشد و نبوغ او را در آفرینش آن آثار بیان می كند ، و در نهایت به بیان جایگاه شعر بحتری در میان شاعران دیگر إشاره می كند.
ب) فصل دوم به بررسی مهمترین منابعی می پردازد كه بحتری در وصف از آنها بهره برده است ، كه از آن جمله ‌أسطوره ، تمدن جدید و همچنین فرهنگ با دیه نشینی است . این فصل به تحلیل نقش آن عوامل در شكل گیری اوصاف بحتری توجه دارد و میزان تأثیر پذیری بحتری را از تاریخ و أفسانه های كهن و تمدن جدید و با شكوه عباسی و همچنین ارزشهای كهن با دیه نشینان ر ا نشان می دهد.
ج ) فصل سوم به بحث درباره ی موضوعات جدیدی می پردازد كه بحتری به وصف آن همت گماشته است و هر آنچه ر ا كه در عصر شاعر ، در باب وصف ، جدید و بدیع تلقی می شود و ب حتری به وصف آن روی آورده است به تفضیل بیان می كند . و آن به دو بخش تقسیم می شود ، یك بخش شامل موضوعات جدید در وصف طبیعت است از جمله وصف بهار و گلها و پاركها و صف دریا و تورهای دریایی و همچنین نبردهای دریایی … و بخش دیگر شامل موضوعات جدید در وصف أموری است كه زاییده ی عصر جدید عباسی و تمدن پیشرفته ی آن است از آن جمله قصرهای با شكوه عباسی و كشتیهای بزرگ سیاحتی و جنگی و شهرهای تمدن با نمایی كاملاً متفاوت از روستاهای مجاور آن و حوضچه ها و استخرهای زیبا در وسط قصرها و یا پارك ها را می توان نام برد.
د)فصل چهارم نیز موضوعات أصیل و قدیمی وصف را در أشعار بحتری مورد نقد و بررسی قرار می دهد، و از طرفی میزان پایبندی بحتری را به ارزشهای قدیمی با دیه و سنتهای دیرینه ی بادیه نشینان بیان می كند و از طرف دیگر مهارت او را در وصف أمور قدیمی مثل وصف حیوانات وحشی همچون شیر ، گرگ و اسب و یا أابرهای باران زا، می و باده و ساقی و در نهایت خرابیها و آثار به جای مانده از گذشتگان ، به تصویر می كشد.صحت اطلاعات مندرج در این فرم براساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می نمایم.
كلید واژه ها:

وصف
تمدن جدید
فرهنگ بادیه
قصرهای مجلل

كلیشه های مدرن

شیفتگی و إعجاب

پادشاهان عباسی

كلیشه های قدیمی

فهرس المحتویات
المقدمه
مدخل عام (الوصف منذ العصر الجاهلی حتی عصر الشاعر)

الفصل الأول (سیرة الشاعر الشخصیة و الأدبیة)

من هو البحتری
مولده
وفاتة
أخلاق البحتری و سلوكه
مذهبه و سلوكه الإعتقادی
هیئته
عصره
نشأة البحتری و نبوغه
آثاره
مخطوطات دیوانه
شعره
مذهبه فی الشعر
منزلته الشعریة

الفصل الثانی ( مصادر البحتری فی الوصف)

۱- الأسطوره
۲- الحضارة
۳- البداوة

الفصل الثالث : ( التحدید فی الوصف عند البحتری)

‌أ- الملامح التجدیدیة "عرض و تحلیل"
ب- نماذج من التحدید فی وصف الطبیعة بصورة عامة
۱- الربیع
۲- الورود
۳- الریاض و الساتین
۴- وصف الأنهار و البحار
ج – نماذج من التحدید فی وصف الحضارة و العمران
۱- المدن
۲- القصور
۳- البرك الضاعیة
۴- السفن

الفصل الرابع (التقلید فی الوصف عند البحتری)

أ‌- الملاح التقلیدیة "عرض و تحلیل"
ب‌- نماذج من التقلید فی الوصف بصورة عامة
۱- الأسد
۲- الذئب
۳- الفرس او الخیل
۴- السحاب و البرق
۵- الخمر السقاة
۶- الأطلال
۷- الخاتمة
ملخص الرسالة با لفارسیة
فهرس المصادر
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود