استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت داشته باشد تا کارگران بدون ترس از حادثه و بیماریهای شغلی به کار ادامه دهند

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مقدمه
هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت داشته باشد تا کارگران بدون ترس از حادثه و بیماریهای شغلی به کار ادامه دهند.این فعالیت ها بیش تر شامل تدوین دستورالعمل شیوة صحیح انجام کار، شیوه های بازرسی ، نحوة اندازه گیری از آلاینده های محیط کار ، بهسازی محیط کار و مانند آنها می شود. گرچه مدیران صنایع مسئولیت ها و وظایف فراوانی به عهده دارند ، اما طبق قانون کار متعهدند که اساسی ترین مسائل ایمنی و بهداشت کار را به منظور پیشگیری از آسیب ها و ضایعات انسانی رعایت کنند.
آن چه که در این میان اهمیت دارد آن است که فعالیت های مذکور چه گونه باید برنامه ریزی شود که در میان مشغله های متعدد مدیریت به دست فراموشی سپرده نشود و هم چنان پا برجا با قی ماند. بنابراین برای آن که موضوع ایمنی و بهداشت فعالیت فرعی و حاشیه ای تلقی نشود و هم پایه سایر فعالیت های تولیدی از برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت و با اولویت بندی صحیح برخودار باشد ، باید در هر کارخانه ای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت طراحی و اجرا شود. به وسیله این سیستم ، می توان به هدفهای زیر دست یافت:
• با مشارکت مسئولان بهداشت حرفه ای و حفاظت وایمنی ، مدیران ،‌ سرپرستان و نمایندگان کارگران، استاندارد های ایمنی و بهداشت برای تمام مشاغل تهیه شده و کلیة افراد ملزم به رعایت آن ها شوند.
• یافتن روش های مناسب به منظور آموزش و شناساندن استانداردهای مذکور به کلیة افراد.
• تشکیل گروه های بازرسی و نظارت بطورمستمر و دائمی .
کلمات کلیدی:

ایمنی و بهداشت
بهداشت حرفه ای
سیستم مدیریت ایمنی
بهره وری واحد های صنعتی

فرست مطالب
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱
مقدمه ۱

فلسفة ایمنی و بهداشت ۲

تشکیل واحد ایمنی ۲
آنچه که مدیریت برای جلوگیری از حوادث باید بکاربرد عبارتند از: ۴
تعیین و واگذاری مسئولیت ها ۴
تهیة برنامه آموزشی ۵
مستند سازی فعالیتها ۵
مدیریت کنترل داخلی ۵

نقش ایمنی و بهداشت حرفه ای در افزایش بهره وری واحد های صنعتی ۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزش و اهمیت بهداشت و ایمنی در محیط کار

امروزه با توجه به اهمیت موضوع سلامت نیروی كار در تمامی كشورها نیاز به مدیریت در دستیابی به روشهای منسجم بهبود شرایط كار بیش از پیش نمایان می شود

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزش و اهمیت بهداشت و ایمنی در محیط کار

نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار

امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیها اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسائل بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است . علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت عدم اجرای قوانین و مقررات مربوطه و کمبود آموزش می تواند فقدان برنامه ریزی و توجه کافی به بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران را در اغلب واحد های صنعتی از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماریهای ناشی از کار بر شمرد.امروزه با توجه به اهمیت موضوع سلامت نیروی كار در تمامی كشورها نیاز به مدیریت در دستیابی به روشهای منسجم بهبود شرایط كار بیش از پیش نمایان می شود.
کلمات کلیدی:

ایمنی محیط کار
بهداشت حرفه ای
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای

اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای

نیروی شاغل بخش مولد جامعه را تشكیل می دهد . توسعه اقتصادی بر پایه سلامت نیروی كار استوار بوده و توسعه اجتماعی نیز نیازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق داشتن سلامت جسم و روان و رفاه است . وجود بیماریهای حرفه ای و حوادث ناشی از كار به لحاظ :
۱- هزینه درمانی
۲- ایجاد ناتوانی ها
۳- عواملی نظیر زمان از دست رفته كاری و كاهش تولید
بار سنگینی بردوش اقتصاد ملی تحمیل میكند . بنابراین با توجه به اینكه نارسایی بهداشت و ایمنی موجب خسارات های مالی و جانی می گردد ، این موضوع به تنهایی برای توجیه برنامه های بهسازی و توسعه بهداشت و ایمنی محیط كار دلیل ققانع كننده ای است . هدفهای توسعه و بهسازی وضع ایمنی و بهداشت كار در درجه نخست حمایت متخصصیت بهداشت حرفه ای و مدیران صنایع ذیل می طلبد:
۱- شناخت ابعاد توسعه بهداشت حرفهای و ایمنی و ایمنی محیط كار
۲- تعیین نقش مدیریت در توسعه (‌بهبود) بهداشت حرفه ای و ایمنی
۳- معرفی الگوی بهداشت حرفه ای و ایمنی و عوامل موثر بر آن
۴- تعیین استراتژی بهداشت حرفه ای و ایمنی
۵- مفهوم شناسی مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی
فهرست مطالب
ارزش واهمیت بهداشت وایمنی در محیط کار ۲
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار ۳
اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای ۳
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی ۴
خط مش گذاری ۵
اهمیت کمیته های ایمنی و بهداشت کار در صیانت از نیروی کار ۶
ایمنی در برابر آلودگی های شیمیایی ۸
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی ۸
منابع: ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

علایم ایمنی محافظت در برابر آتش‌سوزی

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

علایم ایمنی محافظت در برابر آتش‌سوزی

پیش‌گفتار
استاندارد " محافظت در برابر آتش‌سوزی- علایم ایمنی" كه بوسیله كمیسیون مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و هیجدهمین كمیته ملی استاندارد مكانیك و فلزشناسی مورخ ۲۲/۱۲/۸۳ تصویب شده است، اینك به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود.در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
کلمات کلیدی:

ایمنی
علایم ایمنی
محافظت در برابر آتش‌سوزی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ایمنی در شرکت ایران خودرو

استفاده نا به جا و نادرست از صنعت می تواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد كه اثرات آن به طور مستقیم متوجه انسان است در این میان بهداشت حرفه ای وظیفه شناسایی این عوارض و راههای عملی غلبه بر آن را به عهده دارد و در حقیقت بهداشت حرفه ای د رجستجوی راهی برای تعادل بین انسان و صنعت است

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸٫۳۷۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۹۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه رشته صنایع و ایمنی با عنوان ایمنی در شرکت ایران خودرو

(بصورت جامع و کامل)
*توجه شود که تعداد صفحات صحیح ذکر شده است و این پایان نامه ۱۰۹۹ صفحه می باشد:)
مقدمه
صنعت و تكنولوژی در تمام عصرهای مختلف ایجاد تحولات شگرفی را نموده است و این دو همگام با هم دنیای نوینی را ساخته اند ، انسان با این دو وسیله بر بسیاری از مشكلات گذشته خود چیره شده است و تواناییهای فراوانی را كسب كرده است .اكنون می توان گفت انسان بدون صنعت و تكنولوژی قادر به ادامه حیات نخواهد بود .انسان سعی كرده است با استفاده از این دو ابزار تمام كارها را به ماشین واگذارد و خود فقط برنامه ریز آن باشد و در كشورهای صنعتی تا حدود چنین نیتی عملی شده است .ولی از طرفی باید گفت استفاده نا به جا و نادرست از صنعت می تواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد كه اثرات آن به طور مستقیم متوجه انسان است .در این میان بهداشت حرفه ای وظیفه شناسایی این عوارض و راههای عملی غلبه بر آن را به عهده دارد و در حقیقت بهداشت حرفه ای د رجستجوی راهی برای تعادل بین انسان و صنعت است .
به عبارتی ، شرایطی را برای انسان فراهم می آورد كه تا حد امكان انسان در دراز مدت از عوارض جسمی و روانی به دور باشد .باید اذعان كرد با وجود پیشرفتهای عظیم هنوز بهترین روش كار در برخی از مشاغل ، استفاده از انسان است .این امر البته در كشورهای رو به توسعه كه هنوز راه درازی تا صنعتی شدن دارند نمود بارزتری دارد .باید گفت هرگز نمی توان تمام كارها را به ماشین محول كرد و انسان فقط نظاره گر و هدایتگر آن باشد .هدف بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی عبارتست از تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی و اجتماعی كارگران و سایر افراد در هر شغل كه باشند و جلوگیری از حوادث در برابر عوامل زیان آور در محیط كه سلامت كارگر در شغلی متناسب با قابلیتهای جسمی و روانی و در واقع تطبیق كار با كارگر .
موفقیت یك واحد صنعتی بستگی به كیفیت محیط كار و شرایط حاكم بر روابط انسانی در آن محیط كار دارد .بهبود و حفظ سلامت افراد شاغل بویژه كارگران در واحدهای صنعتی اثر مستقیم بر رشد و رونق اقتصادی كشور دارد و بهترین دلیل معتبر برای ایجاد و توسعه برنامه های بهداشت حرفه ای است .ایمنی ، حفاظت و بهداشت حرفه ای كارگران از مهمترین حقوقی است كه باید مورد رعایت كارفرمایان و دولتها قرار گیرد .امروز هم صاحبنظران بر این باورند تا محیط كار ایمن نباشد و روابط انسانی تصحیح نگردد و بهره وری و افزایش راندمان تولید امكان پذیر نخواهد بود .
بنابراین بر راستای نیل به این هدف ابتدا باید از مواد اولیه ، محصولات و فرآیند تولید آگاهی كامل بدست آورد تا نقاط ضعف و مشكل ساز را شناسایی نمود و اندازه گیریهای لازم را انجام داد و پیشنهادات را ارائه داد .
کلمات کلیدی:

اصول ایمنی
ارزیابی ریسك
شركت ایران خودرو
طبقه بندی خطرات

سیستم اعلام حریق

فهرست
۱- مقدمه
۲- تاریخچه ایران خودرو
۳- معرفی شركت ایران خودرو
۴- نقش ایمنی در افزایش بهره وری واحدهای صنعتی
۵- قوانین ایمنی كار
۶- طبقه بندی خطرات
۷- ۵ گام در ارزیابی ریسك
۸- ارزیابی ریسك در سالن رنگ
۹- تاسیسات آتش نشانی
سیستم اعلام حریق و اتوماتیك
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی با عنوان سیستم‌های اعلام حریق

طراحان، مجریان و بهره برداران امیدوارند كه با رعایت اصول ایمنی و به كارگیری روش‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون، ساختمان را از خطرات وقوع حریق ایمن دارند و یا حداقل بروز آن را به طور موثری كاهش دهند

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲٫۲۴۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۰۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی با عنوان سیستم‌های اعلام حریق

پیشگفتار
طراحان، مجریان و بهره برداران امیدوارند كه با رعایت اصول ایمنی و به كارگیری روش‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون، ساختمان را از خطرات وقوع حریق ایمن دارند و یا حداقل بروز آن را به طور موثری كاهش دهند. اما متأسفانه علی رغم همه تلاش‌ها، همواره احتمال بروز آتشی ناخواسته وجود دارد. بنابراین به موازات رعایت اصول پیشگیرانه باید برای مقابله با حریق نیز باید تدابیر كارآمدی اندیشیده شود بر این اساس چنانچه مباحث مربوط به حفاظت در برابر حریق را در سه طبقه، ممانعت از وقوع، پیشگیری از توسعه و مقابله با حریق جای دهیم، موارد مربوط به سیستم‌های اعلام حریق در گروه پیشگیری از توسعه و گسترش حریق جای می‌گیرند.
در عین حال پیشگیری از سرایت آتش به سایر نقاط، نخستین گامهای مقابله با حریق نیز محسوب می‌شود. زیرا به طور طبیعی پیش از انجام هرگونه اقدامی برای كنترل و اطفاء حریق می‌یابد به گونه‌ای از وجود و محل وقوع آنها، اطلاعاتی در اختیار قرار گیرد. بنابراین می‌توان یكی از مهمترین شروط مقابله با حریق را، اطلاع سریع و به موقع از بروز آن دانست، و از آنجایی كه سیستم اعلام حریق عامل اجرای چنین شرط مهمی است، به طور قطع دارای جایگاه پر اهمیتی در روند مبارزه با حریق نیز می‌گردد.
ضرورت به كارگیری سیستم اعلام حریق، هنگامی پر رنگ‌تر می‌شود كه بدانیم، یكی از ویژگی‌های جالب توجه و البته دهشتناك آتش، سرعت و شتاب فزاینده آن در گسترش و فراگیر شدن است. بی‌تردید نمی‌توان تأثیر عوامل مهمی مانند، جنس اثاثیه و مبلمان، نوع مصالح مصرفی ساختمان، كیفیت معماری و نازك كاری داخلی و چگونگی اجرا و عملكرد تأسیسات الكتریكی و مكانیكی را در میزان سرعت گسترش حریق نادیده گرفت، اما علی رغم شدت ضعف ناشی از عوامل مختلف و تركیبهای متنوع، در مجموع رشد انبوه شدن آتش بسیار پرشتاب ارزیابی می شود، زیرا به هر حال استفاده از مواد آتشگیری چون، كاغذ، چوب، پارچه، لاستیك، پلاستیك، مواد شیمیایی و بسیاری مواد دیگر در محیط‌های مسكونی، اداری، تجاری، صنعتی و آموزشی اجتناب ناپذیر است. در واقع پتانسیل آتشگیری مواد و شرایط مناسب محیطی، امكاناتی را فراهم می‌آورد كه جرقه كوچك ناشی از یك اتصال كوتاه الكتریكی می‌تواند عمارت بزرگی را در زمان بسیار كوتاهی طعمه حریق سازد.
کلمات کلیدی:

حریق
رعایت اصول ایمنی
سیستم‌ اعلام حریق
انواع سیستم‌های اعلام حریق

مقدمه
به طور كلی طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سیستم اعلام حریق به دو منظور حفاظت از جان افراد (L system = Life Protection) و اموال (P system= Property Protection) صورت می‌گیرد. بر همین اساس اینگونه سیستم‌ها براساس استانداردهای معتبر از جمله BS5839Part دارای سطوح مختلف با اهداف ویژه هستند كه در قالب دو سیستم حفاظت از جان با علامت اختصاری (L) و حفاظت از اموال با نماد (P) به تناسب نیاز و صرفه اقتصادی شكل می‌گیرند. این سطوح در هر دو زمینه (L) و (P) مبنایی برای گستردگی و فراگیری سیستم از نظر كمیت و كیفیت تجهیزات هستند. در سیستم‌ها نوع (L) كه با هدف حفاظت از جان ساكنین طرح می‌شوند، محدوده‌ها براساس طبقه بندی زیر مورد نظر قرار می‌گیرند: (نوع M) – سیستم كاملا دستی (Manual) و غیر اتوماتیك كه در آن برای اعلام تنها از شستی‌های اعلام حریق استفاده میشود.
فهرست مطالب
پیشگفتار ۱

رتبه بندی سیستم‌های اعلام حریق ۷

انواع سیستم‌های اعلام حریق ۱۱

سیستم‌های اعلام حریق متعارف ۱۳

مشخصات نوعی تابلوی مركزی متعارف ۱۷

سیستم‌های اعلام حریق آدرس پذیر ۱۹

اجزای سیستم‌های اعلام حریق ۲۶
تابلوی كنترل مركزی ۲۷
آشكارسازهای اتوماتیك ۲۸
شستی‌های اعلام حریق ۲۹
اعلام كننده‌های شنیداری ۳۰
نشانگرهای دیداری ۳۱
تجهیزات كمكی و واسطه‌ای ۳۱
تابلوی كنترل مركزی ۳۲
آشكار ساز دودی ۳۸
دیود نوری آشكار ساز ۴۰
آزمایش حساسیت آشكار ساز ۴۱
موارد كاربرد آشكارسازهای دودی ۴۱
آشكار ساز دودی نوری ۴۲
مشخصات نوعی آشكارساز دودی نوع اول و دوم ۴۶
مشخصات نوعی آشكارساز دودی فتوالكتریك ۴۷
مشخصات عمومی آشكارسازهای نوری مادون قرمز ۴۸
مشخصات خاص نوعی آشكارساز دودی مادون قرمز ۴۹
آشكارساز دودی نوری كابلی ۵۱
مشخصات نوعی آشكارساز دودی كانالی ۶۱
آشكارساز دودی بدون سیم ۶۲
مشخصات نوعی آشكارساز دودی بی‌سیم ۶۴
آشكارساز با تغذیه از خط اصلی متناوب ۶۴
مشخصات نوعی آشكار ساز با تغذیه از خط اصلی ۶۶
آشكارساز دودی لیزری ۶۷
مشخصات نوعی آشكارساز لیزری ۶۹
آشكارساز دودی یونیزاسیون ۶۹
مشخصات نوعی آشكار سازهای دودی یونیزاسیون ۷۴
مشخصات نوعی آشكارساز دودی یونیزاسیون ۷۵
آشكارساز حرارتی ۷۶
آشكارساز حرارتی دمای ثابت ۷۹
مشخصات نوعی آشكارساز حرارتی دمای ثابت ۸۰
آشكارساز حرارتی نرخ افزایشی ۸۳
مشخصات نوعی آشكار حرارتی مركب دمای ثابت – افزایشی ۸۷
آشكارساز حرارتی خطی ۸۹
مشخصات نوعی آشكارساز حرارتی خطی ۹۵
نصب آشكارساز حرارتی ۹۶
آشكار ساز شعله ۹۸
آشكارساز مادون قرمز ۹۸
مشخصات نوعی آشكارساز شعل مادون قرمز ۱۰۰
آشكارساز ماوراء بنفش ۱۰۲
مشخصات نوعی آشكارساز شعله ماورا بنفش ۱۰۴
آشكارساز مركب مادون قرمز – ماوراء بنفش ۱۰۶
مشخصات نوعی اشكارساز شعله از نوع مركب ۱۰۷
مقایسه حساسیت و واكنش آشكارسازها ۱۰۸
حد ارتفاع برای آشكارساز ۱۰۹
مقایسه اماكن مناسب نصب آشكارسازهای دودی ۱۰۹
شستی اعلام حریق ۱۱۱
تجهیزات هشدار شنیداری ۱۱۴
مشخصات نوعی بلند گو ۱۲۲
مشخصات نوعی زنگ اعلام حریق ۱۲۴
مشخصات نوعی آژیر اعلام حریق الكترونیكی ۱۲۵
مشخصات نوعی آژیر ۱۲۸

انواع تجهیزات هشدار دهنده شنیداری ۱۲۸

تجهیزات هشدار دهنده دیداری ۱۳۲
تجهیزات كمكی ۱۳۷
منابع تغذیه ۱۳۸
مبدل ولتاژ ۱۴۴
مشخصات نوعی مبدل ولتاژ ۱۴۴
رله خط ۱۴۵
مشخصات نوعی رله خط ۱۴۶
رله فراخوان آسانسور ۱۴۷
دیواری نوری مجزا ۱۴۹
مشخصات نوعی واحد دیود نوری ۱۵۱
مبدل آدرس پذیر به متعارف ۱۵۲
مشخصات نوعی مبدل آدرس پذیر به متعارف ۱۵۳
برد واسط شبكه ۱۵۶
مشخصات نوعی برد واسط شبكه ۱۵۷
برد واسط سریال ۱۵۸
مجزا كننده خط ۱۵۹
مشخصات نوعی مجزا كننده خط ۱۶۲
بردهای كمكی خروجی و ورودی ۱۶۲
تجهیزات ورودی و خروجی ۱۶۵
سیستم با ارتباط تلفنی و صوتی ۱۶۷
حفاظ آشكارساز ۱۷۰
مدارها و سیم‌كشی‌ها ۱۷۱
مثالی از مدار ساده نظارتی و اصول عملكرد آن ۱۷۱
مدارهای دوسیمه و چهار سیمه ۱۷۵
مدارهای شاخه‌ای و حلقوی ۱۷۶
بایدها و نبایدها در اجرای سیم كشی ۱۸۵
افت ولتاژ خط ۱۹۹
هشدار كاذب ۲۰۱
جزئیات ۲۰۴

نمادها و تجهیزات اعلام حریق۲۰۲

منابع و مراجع ۲۰۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت امور پیشگیری و بررسی اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای

عدم توجه به سلامت نیروی كار و تلاش دریك جامعه منجر به افزایش مخاطرات و متقابلا تشدید حوادث و بیماریهای ناشی از كار گردیده ، كه از یك سو كاهش بهره وری در تولید و از سوی دیگر محدود نمودن فرصت های شغلی از طریق عدم سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت را شامل می شود كه می توان ، نهایتا مشاغل كاذب را ایجاد و در برخی موارد شاهد آسیب های اجتماعی محسوسی باشیم

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴٫۸۰۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه رشته صنایع و ایمنی با عنوان مدیریت امور پیشگیری و بررسی اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای
مطالعه موردی:كارخانه ایران خودرو

مقدمه
در حال حاضر یكی از مشكلات جوامع صنعتی این است كه صاحبان قدرت با ارائه تعریف تك بعدی از نیروی انسانی مولد سعی دارند صرفا از دیدگاه اقتصادی به اشرف مخلوقات بنگرند و عدم توجه به سلامت نیروی كار و تلاش دریك جامعه منجر به افزایش مخاطرات و متقابلا تشدید حوادث و بیماریهای ناشی از كار گردیده ، كه از یك سو كاهش بهره وری در تولید و از سوی دیگر محدود نمودن فرصت های شغلی از طریق عدم سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت را شامل می شود كه می توان ، نهایتا مشاغل كاذب را ایجاد و در برخی موارد شاهد آسیب های اجتماعی محسوسی باشیم .
ازاین رو ضروری است تا ضمن توجه به اصل مهم نیازهای انسانی شرایط مناسب برای رشد و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت كار را نزد كلیه جوامع تولیدی و صنعتی و در سطوح مختلف مدیران ، سرپرستان و كارشناسان و كارگران را ارتقا بخشیم .چراكه یكی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تداوم كار گروهی در یك سازمان ، ارتقا مهارت انسانی است كه این مهارت عبارت است از توانایی و قدرت تشخیص در انجام كار ، كه شامل درك و فهم و انگیزش و به كار بردن مدیریت موثر است و این امر مهم محقق نمی گردد مگر با آموزش و انتقال تجربیات و نهایتا ایجاد یك فرهنگ مثبت و موثر در یك سیستم .
یك مثال درباره پیامدهای یك سانحه لزوم رعایت كردن حفاظت و ایمنی كار را روشن تر می سازد كه در زمان وقوع حادثه تنها همكاری كه دچار سانحه می شود از این واقعه لطمه نمی بیند بلكه اثرات منفی یك سانحه عموم را دچار ضرر و زیان می سازد.هرگاه آمار مربوط به سوانح یك سال مورد بررسی قرار گیرد و در مقایسه با سالهای قبل مشخص شود كه تغییراتی هر چندناچیز در جهت پایین آمدن سوانح بوجود آمده است روشن است كه این امر ناشی از فعالیتها و زحماتی است كه متخصصین ایمنی و بهداشت كار چه در زمینه كار چه در زمینه تبلیغ بعمل آورده اند ولی با این حال همان آمار بطور وحشتناكی تكان دهنده هستند.از میان فاكتورهای گوناگونی كه در این زمینه كارساز بوده اند می توان از درك صحیح و واقعی علل بروز سوانح تلاش مجدانه متخصصین ایمنی كار برای جلوگیری از بروز سوانح و سایر اقدامات حفاظتی نام برد.معمولادر سوانح ، فقط به سوانحی كه رسما گزارش شده باشند اهمیت داده می شوند مثلا شخص بیمه شده ای بر اثر یك سانحه كشته ، مجروح و یا اینكه بیشتر از سه روز مطلقا قادر به كار نباشد.
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان (HSE:2033/04) بطور متوسط سالیانه ۶۰۰۰ نفر در اثر سرطانهای ناشی از كار جان خود را از دست می دهند .
در طی سالهای ۲۰۰۱- ۲۰۰۳ در انگلستان سالیانه بالغ بر ۲۳۰۰۰ نفر بعلت بیماریهای ناشی از كار به پزشك متخصص مراجعه كرده اند كه از این تعداد ۸۰۰۰ نفر مشمول دریافت غرامت شده اند . در طی سال ۲۰۰۲ حدود ۲٫۳ میلیون نفر از بیماریهایی رنج می بردند كه گمان می رود از شرایط كاری گذشته آنها ناشی می شود .طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت كار آمریكا در سال ۱۹۹۸ در كل صنایع خصوصی آمریكا در حدود ۱۰۴ میلیون نفر مشغول به كار بوده اند كه میزان شدت حادثه در بین آنها به ازاء هر ۱۰۰ نفر كارگر ۶۰۲ و روزهای كاری از دست رفته ۲٫۹ روز بوده است .
همچنین بر طبق گزارش ۱ANSI در سال ۱۹۹۰ تعداد ۱۰۴۰۰ مورد حادثه شغلی و تعداد یك میلیون و هفتصد هزار صدمه ناشی از حوادث شغلی منتهی به ناتوانی و بالغ بر ۷۵ میلیون روز كاری از دست رفته اتفاق افتاده است .هزینه های مربوط به اینگونه حوادث كه شامل دستمزد و مراقبت های پزشكی ، بازتوانی ، بیمه و سایرهزینه های مستقیم و غیرمستقیم بوده است بالغ بر ۴٫۹ میلیارد دلار می باشد .بر طبق آمار سال ۱۳۷۵ ( فروردین لغایت دی ماه ) از كل حوادث ثبت شده ، تعداد ۱۳۸ مورد فوت ناشی از كار و ۱۶۸ مورد از كار افتادگی ناشی از كار اتفاق افتاده است و همچنین سرانه غرامت نقص عضو در سال ۱۳۷۰ در كشور بالغ بر ۲۴۷۴۴۱ ریال و در سال ۱۳۷۵ این میزان ۸۹۷۲۲۶ ریال بوده است كه از نرخ رشد %۳۶۲ برخوردار بوده است .
قطعا هزینه پیشگیری از حوادث كمتر از درمان و غرامت های احتمالی ناشی از آنهاست .
کلمات کلیدی:

اصول ایمنی
بهداشت حرفه ای
كارخانه ایران خودرو
سازمان ایمنی و بهداشت

فهرست
مقدمه و پروسه تولید ۲۱-۵
سروصدا ۶۰-۲۲
روشنایی ۸۱-۶۱
پرتو مادون قرمز ۸۷-۸۲
پرتو ماورا بنفش ۹۴-۸۸
اسپیرومتری ۱۰۵-۹۵
ایمنی در انبار ۱۱۸-۱۰۶
ایمنی در ساختمان ۱۳۶-۱۱۹
ایمنی در برق ۱۵۸-۱۳۷
تجهیزات حفاظت فردی ۱۷۰-۱۵۹
شرایط جوی ۱۹۲-۱۷۱
آمار حوادث ۲۲۰-۱۹۳
منابع مورد استفاده ۲۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه رشته ایمنی صنعتی با عنوان اصول ایمنی در صنعت چاپ

مسئله ایمنی، بهداشت و سلامت شغلی از جمله‌ موضوعاتی است، كه همواره مورد توجه بشر بوده و در جهان صنعتی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار استاز آن‌‌جا كه صنعت چاپ سابقه‌ای دیرینه در كشور ما دارد و پیش از بسیاری از صنایع دیگر جای خود را در میان صنایع باز كرده، بنابراین انتظار می‌رود، از نظر رعایت ایمنی، و بهداشت سلامتی شغل، رعایت استانداردهای حرفه‌ای ن

دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵٫۷۸۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۶۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه رشته ایمنی صنعتی با عنوان اصول ایمنی در صنعت چاپ

مقدمه
مسئله ایمنی، بهداشت و سلامت شغلی از جمله‌ موضوعاتی است، كه همواره مورد توجه بشر بوده و در جهان صنعتی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.از آن‌‌جا كه صنعت چاپ سابقه‌ای دیرینه در كشور ما دارد و پیش از بسیاری از صنایع دیگر جای خود را در میان صنایع باز كرده، بنابراین انتظار می‌رود، از نظر رعایت ایمنی، و بهداشت سلامتی شغل، رعایت استانداردهای حرفه‌ای نیز نسبت به صنایع دیگر، از موقعیت بهتری برخوردار باشد. اما با مراجعه به چاپخانه‌های مختلف، این نكته جلب توجه می کند كه حتی در پیشرفته‌ترین و مجهز‌ترین چاپخانه‌‌های كشور، نكاتی كه به ایمنی و بهداشت افرادی كه در این محیط‌ها زندگی می‌كنند و به سهولت و كمترین هزینه می‌توان رعایت نمود، توجه نمی‌شود. از آنجا كه كارگران ركن اصلی چاپخانه‌ها را به عهده دارند، می‌بایست تمهیداتی برای پیشبرد اهداف و بازدهی بهینه در جهت كسب سود‌آوری و درآمدزایی برای چاپخانه‌داران و مدیران و رفاه و امنیت و سلامت كارگران و كاركنان چاپخانه‌ها در نظر گرفت.
اگرچع از نقطه‌نظر منابع اجتماعی مسئولیت پشتیبانی و حفظ جان نیروی انسانی چاپخانه‌ها با صاحبان آن‌ها می‌باشد، لكن هر فرد برای برخورداری بیشتر از زندگی در محیطی كه اكثر عمرش را به منظور كار می‌گذراند، خود نیز باید به مسئله ایمنی و بهداشت صنعتی توجه نماید، تا هم از این راه در حفظ سلامت خود كوشا بوده و هم با آمادگی بیشتر بازده و محصولی كه باید در نتیجه فعالیت او عرضه شود سهم مؤثری داشته باشد. اینك با توجه به فقدان منابع آموزشی در زمینه ایمنی و بهداشت در چاپخانه‌ها بر آن شدیم تا در حصول به این هدف حیاتی مبادرت به نوشتن مطالبی در زمینه ایمنی و بهداشت در صنعت چاپ نماییم تا كمكی به مدیران كارمندان ، كارگران و دانشجویان صنعت چاپ كه در آینده نزدیك مهره‌های مؤثر و در خشان چرخه عظیم صنعت چاپ ایران عزیز خواهند بود، در حفظ و سلامت محیط این صنعت بكوشند و با آگاهی كامل از حوادث در این محیط‌ها، وارد میدان فعالیت در اجتماع گردند.
کلمات کلیدی:

ایمنی
مواد اطفاء حریق
ایمن‌سازی محیط چاپخانه
بهداشت و سلامت شغلی

فهرست مطالب

فصل اول: ایمن‌سازی محیط چاپخانه

۱-۱ استاندارده۴۰۰ای ایمن‌سازی ۱
۱-۲ آماده‌سازی مكان نصب دستگاهها ۴
۱-۳ نورپردازی۹
۱-۴ سیستم تهویه۲۰
۱-۵ رنگ كارگاه‌ها و تجهیزات كارگاهی ۲۳
۱-۶ ایمنی پلكان‌ها۲۴
۱-۷ ایمنی و مسائل الكتریكی ۲۶

فصل دوم: رعایت اصول ایمنی

۲-۱- وظایف مدیر چاپخانه ۲۷
۲-۲- وظایف سركارگران ۲۸
۲-۳- وظایف نمایندگان مدیریت ۲۹

فصل سوم: حریق در چاپخانه

۳-۱- آتش و مواد آتش‌گیر در چاپخانه ۳۲

فصل چهارم: مبارزه با آتش‌سوزی

۴-۱ تقسیم‌بندی مواد اطفاء حریق ۴۲
۴-۲- چگونگی مهار آتش ۴۳

فصل پنجم: ماشین‌های چاپ

۵-۱- تحویل‌گرفتن ماشین چاپ و مواد ۵۴
۵-۲- ماشین‌های چاپ فلسكو ۵۹
۵-۳- چاپ برجسته۶۱
۵-۴- ماشین برش۶۴

فصل ششم: وسایل شخصی

۶-۱- لباس كار۶۹
۶-۲- كفش ۷۱
۶-۳- ماسك ۷۱
۶-۴- ایمنی هنگام جابه‌جایی اجسام ۷۳

فصل هفتم: بررسی حوادث ناشی از كار

۷-۱- طبقه‌بندی حوادث ۷۵
۷-۲- عوامل شش‌گانه وقوع حوادث ۷۶
۷-۳- بررسی یك حادثه ۷۷
۷-۴- تحقیقات و آمار حوادث ناشی از كار ۷۹
۷-۵- جنبه‌های روانی و فیزیولوژیكی پیشگیری از حوادث۸۲

فصل هشتم: اصول بهداشتی در محیط چاپخانه

۸-۱- آلوده‌كننده‌های هوا در محیط چاپخانه ۱۰۷
۸-۲- ورود ناخالصیهای هوا به بدن ۱۰۸
۸-۳- تأثیر ناخالصیهای هوای محیط چاپخانه در بدن۱۰۹
۸-۴- تهویه در چاپخانه ۱۱۰
۸-۵- اثر ذرات مضر از راه‌های تنفسی ۱۱۱

فصل نهم: اثرات صدا در چاپخانه

۹-۱- اثر صدا روی كاركنان ۱۱۴
فصل دهم: مشكلات بهداشتی در چاپ برجسته
۱۰-۱- فلز سرب۱۲۱

فصل یازدهم: تغذیه كاركنان

۱۱-۱- كمیت غذاها۱۲۵
۱۱-۲- كیفیت غذاها۱۳۱
۱۱-۳- مشكلات تغذیه‌ای كارگران ۱۴۳
۱۱-۴- راه‌های حذف مشكلات غذایی كارگران ۱۴۴

فصل دوازدهم: رعایت اصول بهداشت كار با مواد شیمیایی

۱۲-۱- مواد سمی۱۴۷
۱۲-۲- داروهای شیمیایی ۱۴۹

فصل سیزدهم: كاربردهای خاص مركب‌های چاپی

۱۳-۱- مركب‌های پوشنده مواد غذایی ۱۵۳
۱۳-۲- مركب‌های پوشنده‌ اسباب‌بازیها، موادها و ابزار گرافیكی ۱۶۰
۱۳-۳- مركب‌های چاپی برای استفاده از خنداندن بچه‌ها ۱۶۱
۱۳-۴- مركب‌های پوشنده درمان‌پذیر بار الكترون و اشعه‌ فرابنفش ۱۶۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود