طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری
طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

چکیده
هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد.پس از بررسی و مطالعه فرآیند ها و حوزه های تعیین شده در این استاندارد، به مطالعه روش ها و فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان مورد مطالعه پرداخته می شود.در قدم بعدی با طراحی چک لیست ها ی ممیزی، ممیزی سازمان انجام می گیرد تا فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب هماهنگ با استانداردPMBOK مشخص شده و نقاط ضعف و قدرت سازمان نیز مشخص گردد. پس از شناخت کافی نسبت به وضعیت های موجود و مطلوب ، به طراحی سامانه ای جهت استقرار این استاندارد پرداخته میشود، که نتایج حاصل از این طراحی به صورت نمودار های گردش کار، کاربرگ ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها حاصل شدند.
کلمات کلیدی:

فرایند

ممیزی

کاربرگ

چک لیست

مدیریت پروژه

نمودار گردش کار

استاندارد PMBOK
حوزه های مدیریت پروژه

مقدمه
پس از پیدایش مدیریت پروژه در چند دهه اخیر و همزمان با پیچیده تر و بزرگتر شدن پروژه ها ، سازمانها به صورت گسترده ای به استفاده از دانش مدیریت پروژه روی کرده و فرهنگ به کار گیری و استفاده از این دانش ارتقاء یافته است.از این جهت نیاز سازمانها به چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پروژه به خوبی احساس می گردد.در این زمینه استانداد های زیادی ارائه گشته که استاندارد PMBOK که توسط موسسه PMI ارائه گردیده است، کاملترین استانداردی است که امروزه مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد. اما موسسه PMI تنها به بیان استاندار پرداخته و روش مدونی برای طراحی و پیاده سازی آن ارائه ننموده است ، که از این جهت در کشور ما استفاده از این استاندارد بسیار محدود است. در این جا به رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه در شرکت خود پرداخته ایم.
این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل اول به صورت مساله ، اهداف پژوهش، فرضیات و سوالهای پژوهش بیان گردیده است.در فصل دوم به پیشینه ادبیاتی موضوع پرداخته شده است .درفصل سوم به طرح پژوهش ومطالعه موردی پرداخته و درفصل چهارم روش انجام کار ونتایج تحقیق ارائه گردیده است و فصل پنجم نیز بحث و نتیجه گیری می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
۱ بیان مساله فصل اول
۲ مقدمه ۱-۱
۲ اهداف پژوهش ۱-۲
۳ اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۳
۵ سوال های پژوهش ۱-۴
۶ فرضیه های پژوهش ۱-۵
۸ پیشینه ادبیاتی پژوهش فصل دوم

۹ تاریخچه مدیریت پروژه ۲-۱

۱۰ مقدمه ۲-۲
۱۱ پروژه ۲-۳
۱۲ منشورپروژه ۲-۴
۱۳ شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح ۲-۵
۱۳ توصیف محصول ۲-۶
۱۳ مدیریت پروژه ۲-۷

۱۴ رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه ۲-۸

۱۵ برنامه ۲-۹
۱۶ زیر پروژه ۲-۱۰
۱۶ مدیریت سرمایه ۲-۱۱
۱۶ بیانیه محدوده ۲-۱۲
۱۶ ساختار شکست کار ۲-۱۳
۱۷ WBSپیمانی ۲-۱۴
۱۷ ساختار شکست سازمانی ۲-۱۵
۱۷ ساختار شکست منابع ۲-۱۶
۱۷ ساختار شکست پروژه ۲-۱۷
۱۷ زمینه مدیریت پروژه ۲-۱۸
۱۷ فاز پروژه ۲-۱۹
۱۸ اقلام قابل عرضه پروژه ۲-۲۰
۱۸ چرخه حیات پروژه ۲-۲۱
۲۰ سهامداران ۲-۲۲
۲۰ تاثیرات سازمانی ۲-۲۳
۲۱ سیستم سازمانی ۲-۲۳-۱

۲۲ سبک ها و فرهنگ های سازمانی ۲-۲۳-۲

۲۳ ساختار سازمانی ۲-۲۳-۳
۲۴ مهارت های کلیدی مدیریت عمومی ۲-۲۴
۲۵ تاثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی ۲-۲۵

۳۰ فرایند های مدیریت پروژه ۲-۲۶

۳۱ گرو ه های فرآیندی ۲-۲۷
۳۲ کنش های فرآیندی ۲-۲۸
۳۲ بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه ۲-۲۹

۳۴ حوزه های مدیریت پروژه ۲-۳۰

۳۴ مدیریت یکپارچگی پروژه ۲-۳۰-۱
۳۷ مدیریت محدوه پروژه ۲-۳۰-۲
۳۹ مدیریت زمان پروژه ۲-۳۰-۳
۴۴ مدیریت هزینه پروژه ۲-۳۰-۴
۴۸ مدیریت کیفیت پروژه ۲-۳۰-۵
۵۲ مدیریت منابع انسانی پروژه ۲-۳۰-۶
۵۴ مدیریت ارتباطات پروژه ۲-۳۰-۷
۵۷ مدیریت ریسک پروزه ۲-۳۰-۸
۶۳ مدیریت تدارکات پروژه ۲-۳۰-۹
۶۶ طرح پژوهش-مطالعه موردی فصل سوم
۶۷ معرفی پروژه و سازمان ۳-۱
۶۸ ساختار شکست کار پروژه ۳-۲

۷۴ چارت سازمانی مشارکت ۳-۳

۷۶ برنامه زمان بندی پروژه ۳-۴
۱۰۵ گزارش کارایی (ماهانه) پروژه ۳-۵
۱۰۶ جداول مقایسه ای پروژه ۳-۵-۱
۱۱۳ نمودار های
S-CURVE 3-5-2
۱۲۲ لیست فعالیت های انجام شده درماه گزارش ۳-۵-۳
۱۲۵ لیست نیروی انسانی فعال در سایت ۳-۵-۴
۱۲۷ لیست ماشین آلات سایت ۳-۵-۵
۱۳۰ نمودارهای میله ای ۳-۵-۶
۱۳۳ روش انجام کار-نتایج تحقیق فصل چهارم
۱۳۴ روش انجام کار الف
۱۳۴ مقدمه ۴-۱

۱۳۵ طراحی حوزه ها و فرآیندهای دارای اولویت ۴-۲

۱۳۵ مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات ۴-۳
۱۳۶ ماتریس ارتباطی نوع اول ۴-۳-۱
۱۳۸ ماتریس ارتباطی نوع دوم ۴-۳-۲
۱۳۹ مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع اول ۴-۳-۳
۱۴۰ مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع دوم ۴-۳-۴

۱۴۱ چگونگی طراحی چک لیست های ممیزی ۴-۴

۱۴۱ مرحله اجرای ممیزی ۴-۵
۱۴۲ مستند سازی چک لیست ها ۴-۶
۱۴۲ جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای طراحی ۴-۷
۱۴۵ طراحی سامانه مدیریت پروژه
۴-۸
۱۴۶ روش های اجرایی ۴-۹
۱۴۷ نمودار های گرد ش کار ۴-۱۰
۱۴۸ کاربرگ ها ۴-۱۱
۱۴۸ دستورالعمل ها ۴-۱۲
۱۴۸ مرحله بررسی و کنترل طراحی ۴-۱۳
۱۴۹ بررسی و كنترل یافته‌های مرحله شناخت ۴-۱۳-۱
۱۴۹ بررسی و كنترل نتایج كار برگ‌های جمع‌آوری اطلاعات ۴-۱۳-۲
۱۴۹ ساده‌سازی و بهینه‌سازی طراحی ۴-۱۳-۳

۱۵۰ نتایج طراحی و اصلاح سامانه مدیریت پروژه ۴-۱۴

۱۵۱ نتایج حاصله ب
۱۵۱ کلیات سامانه ۴-۱۵
۱۵۶ نتایج طراحی حوزه ها ۴-۱۶
۱۵۶ مدیریت یکپارچگی
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۱
۱۵۹ مدیریت محدوده
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۲
۱۶۳ مدیریت هزینه
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۳
۱۶۹ مدیریت زمان
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۴
۱۹۱ مدیریت کیفیت
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۵
۲۰۱ مدیریت ارتباطات
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۶
۲۰۵ مدیریت تدارکات
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۷
بحث ونتیجه گیری فصل پنجم
۲۱۱ مقدمه ۵-۱
۲۱۱ نتایج حاصل شده ۵-۲

۲۱۲ مزایای استقرار سامانه ۵-۳

۲۱۴ موضوعات پیشنهادی برای ادامه تحقیق ۵-۴
۲۱۵
پیوست
۲۲۸ فهرست منابع
Abstract
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید

سیستم های اجرایی تولید در محیط پیرامون ما بسیار متنوع و پیچیده است، تصور اینکه یک راه حل بهبود منحصر به فرد و بسته ای که بتواند در مورد همه این سیتم ها با تجهیزات خاص خودشان کاربرد داشته باشد، غیر واقع بینانه است

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید
(Manufacturing Execution Systems)

خلاصه
سیستم های اجرایی تولید در محیط پیرامون ما بسیار متنوع و پیچیده است، تصور اینکه یک راه حل بهبود منحصر به فرد و بسته ای که بتواند در مورد همه این سیتم ها با تجهیزات خاص خودشان کاربرد داشته باشد، غیر واقع بینانه است.برای ارائه و بهبود دادن یک چارچوب کلی جهت پیاده سازی رویکرد شیء گرا باید آلترناتیوهای مناسبی از کلاس شیء و نمونه شیء فراهم گردد. دراین مقاله یک متدلوژی به منظور به کارگیری رویکرد شیء گرا در اختیار قرار داده و یک چارچوب کلی جهت پیاده سازی این رویکرد در سیستم های یکپارچه کامپیوتری پیشنهاد خواهیم کرد.
کلمات کلیدی:

سیستم CIM
رویکرد شیء گرا
سیستمهای اجرایی تولید

مقدمه
برای نمایش ترکیب کلیه مسائل موجود در یک سیستم واقعی باید یک واسط کاربر کامل طراحی شده و به صورت مدل گرافیکی شبیه سازی شود.آنگاه برای هر رویداد تولیدی وکنترلی در سیستم CIM،اجزای سیستم CIM واشیاء رویکرد به صورت جداگانه طبقه بندی و در طی مراحلی بهبود یابند.روابط بین دوگروه از اشیاء برای شبیه سازی کردن سیستم CIM در شکل ۱ نمایش داده شده است.
فهرست مطالب
مقدمه۱
ویژگی های رویکرد شیءگرا ۲
بکارگیری رویکرد شیءگرا ۳
نکات قابل توجه دراجرای ساختار ۳
مدول های رویکرد شیء گرا ۷
نتیجه گیری ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان بكارگیری شبكه عصبی و كنترل كیفیت رنگ خودرو

كیفیت مناسب در رنگ آمیزی اتومبیل می تواند زیبایی خاصی به آن ببخشد بنابراین لازم است كه به كیفیت مناسب تر رنگ اتومبیل با استفاده از دانش امروزی پرداخته شوداغلب فرآیندهای تولیدات صنعتی غیر خطی بوده و معمولاً عدم اطمینان و تعاملات پیچیده دارند

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶٫۶۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۹۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان بكارگیری شبكه عصبی و كنترل كیفیت رنگ خودرو

مطالعه موردی: شركت سایپا

مقدمه
در گذشته تقاضا صرفاً برای مصرف یك كالا صورت می گرفت زیرا انتظار مصرف كنندگان از یك كالا درحد برآورده ساختن نیازهای آنان بوده ، امروزه با تولیدات انبوه كالاها انتظارات مصرف كنندگان نیز تغییر یافته و آنها بدنبال عوامل دیگری برای رضایت خود از خرید كالا می باشند. مردم علاوه بر طول عمر كالا بدنبال جلوه و زیبایی خاص آن كالا نیز می باشند كه امروزه یكی از مباحث مهم تولید می باشد.در حال حاضر با افزایش رقابت در تولیدات جهانی تولید كنندگان سعی می كنند كه به تمامی عوامل مورد نیاز مشتریان پاسخ مناسب بدهند. ظاهر و شكل مناسب كالا از مواردی است كه باید به آن توجه بسیار شود زیرا اگر چه یك كالا با دوام باشد اما دارای ظاهر زیبا نباشد، قدرمسلم تقاضایی برای آن نخواهد بود. زیرا اولین چیزی كه به نظر یك خریدار میرسد ظاهر زیبای كالا است.
صنعت اتومبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست و تولید كنندگان اتومبیل بدنبال ظاهر هرچه زیباتر چه در طراحی و چه در رنگ آمیزی آن می باشند. كیفیت مناسب در رنگ آمیزی اتومبیل می تواند زیبایی خاصی به آن ببخشد. بنابراین لازم است كه به كیفیت مناسب تر رنگ اتومبیل با استفاده از دانش امروزی پرداخته شود.اغلب فرآیندهای تولیدات صنعتی غیر خطی بوده و معمولاً عدم اطمینان و تعاملات پیچیده دارند. این امر باعث این می شود كه اهداف اقتصادی و صنعتی به سختی بدست آیند. در چالش با محیط رقابت جهانی تلاش صنایع بر اینست كه تكنولوژی خود را برای بهبود كیفیت و كاهش قیمت و به حداقل رساندن ضایعات ارتقاء دهند . امروزه میتوان با استفاده از علم و دانش به كیفیت مناسب در رنگ آمیزی اتومبیل دست یافت.
فرآیندهای پوشش رنگ مانند پوشش پلیمری اتومبیل در صنایع اتومبیل و الكتروپلتینگ در صنعت پوشش نهایی فلزات یکی از این مثالهای پیچیده هستند. این فرآیندها در چند مرحله انجام می شوند. وممکن است در هر مرحله چندین مرحله عملیاتی مختلف شیمیایی و فیزیكی طی شود.این فرآیند معمولاً ویژگی هایش توسط چند پارامتر مشخص می شود. تعدادی از پارامترها را به دلیل هزینه بالا یا سختی اندازه گیری نمی توان تعیین کرده یا حتی بعضی از داده ها رانمی توانیم کامل یا با قطعیت اندازه گیری نمائیم. بطور كلی پیچیدگی سیستم باعث می‌شود كه قابلیت درك آن كاهش یافته و اندازه گیری ویژگی های آن مشكل شود. امروزه عملیات رنگ آمیزی بدنه های خودرو خیلی پیشرفت كرده است. بنابراین انتظار می رود كه رنگ بدنه خودرو دارای پوششی یكنواخت و عاری از هرگونه عیب در نظر مشتری بوده و موجبات رضایت وی را فراهم كند.
با این وجود تولید رنگ با كیفیت بالا كار بسیار مشكلی است زیرا پارامترهای زیادی بر روی اسپری رنگ تاثیر گذار هستند. تعدادی از این پارامترها شامل شرایط داخل كابین پاشش، خواص مواد رنگ، شرایط كوره یا پارامترهائی كه مانند حلالها و غیره می باشند. در مجموع ایجاد هماهنگی در بین این پارامتر بیشتر علاوه بر علم ، به هنر و تجربه نیازمند است.در شرایط کنونی در رقابت بازار خورو با توجه به اینكه برای رنگ آمیزی خودرو انرژی و هزینه بالایی صرف می شود و اصل مشتری مداری، لازم است كیفیت تولید قسمتهای مختلف خودرو از جمله رنگ آن مورد توجه بیشتری قرار گیرد. برای بهبود كیفیت رنگ روشهای كنترل كیفی متنوعی برای رنگ خودرو وجود دارد. این روشها بیشتر جنبة بازرسی را دارند و مسائل و مشكلات كیفی كالای نیمه ساخته یا نهایی را شناسایی می كنند و راه حلهایی هم در جهت رفع عیوب ارایه می دهند.كه اغلب این روشها بر اساس تجربه است . حال در این تحقیق می خواهیم به سنجش پرداخته و با استفاده از شبكه عصبی كیفیت رنگ بدنه های خودرو را پیش بینی كنیم . دراین پژوهش تلاش بر اینست که با دریافت اطلاعات بموقع از عیوب جلوگیری كنیم و تا حد ممكن كیفیت را افزایش داده و در نهایت هزینه های تولید را كاهش دهیم .
در یك سالن رنگ كارخانه اتومبیل بدنه های خودرو لایه به لایه رنگ می شوند . در هر شیفت نمونه هایی از بدنه ها انتخاب و ضخامت رنگ آنها اندازه گیری می شود. مشكلات ضخامت رنگ سبب ایجاد عیوب مختلفی می شود. بطور سنتی در صنعت پوشش اتومبیل كنترل كیفیت بر اساس بازرسی در جهت كاهش عیوب انجام می شود(۲۰۰۱ .Lou)این دیدگاه که بر اساس بازرسی می باشد. به حل خیلی از مشكلات كیفی كمك می كند ولی این دیدگاه بصورت بعد از رویداد و تولید صورت می گیرد. بنابراین اقدامات بعد از رخ دادن و شناسایی عیوب انجام می شود و مشكلات كیفی نمی توانند در مراحل بعد پیش بینی شوند.
کلمات کلیدی:

رنگ آمیزی ED
صنعت اتومبیل
بهبود كیفیت رنگ
كنترل كیفیت رنگ خودرو

بكارگیری شبكه عصبی در رنگ خودرو

۱-۱ پیش زمینه تحقیق
بهبود كیفیت رنگ ضامن یافتن ویژگیهای اسپری در مراحل مختلف می باشد كه مستلزم ایجاد مدلهای اسپری می باشد. در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در مدلسازی اسپری رنگ شده ولی بعلت غیر خطی بودن و پیچیدگی آن پیشرفت زیادی حاصل نشده است(۱۹۹۱ Skormin and Siciliano ) .مدلهای هیورستیك در مدلسازی این فرآیند ها مانند سیستم های خبره ایجادشد (لووهانگ Lou and haung 2003) .
از كارهایی كه در زمینه پیش بینی ضخامت رنگ انجام شده می توان از ماتریس ژاكوبین كه در سال ۲۰۰۲ توسط Filev ارائه شد (Filve 2002 ) و مدلهای شبكه عصبی كه توسط لووهانگ در سال ۲۰۰۲ صورت گرفته است نام برد. این مدلها فرصتی برای مطالعه روی عملیات بصورت وسیع تر و با متغیرهای بیشتری برای بهبودكیفیت فراهم می نمایند .(Li 2004).ماتریس ژاكوبین هم اكنون بصورت موفقیت آمیزی در سیستم كنترل كیفیت رنگ استفاده می شود. این ماتریس بیشتر بر اساس منطق فازی است و از ابراز هوشمند ( RBIC ) استفاده می نماید. هم اكنون ایده ها و مسائل گوناگونی هم بطور موفقیت آمیز توسط شبكه عصبی غیرخطی انجام می شوند.
در كارهای قبلی که توسط شبکه عصبی انجام شده است ورودی ها بصورت محدودتر ارائه شده زیرا در پروسه رنگ آمیزی ، مطالعات آكادمیك و علمی به تنهایی در كنترل فرآیند پاسخگو نمی باشد. از آنجائیكه كسب تجربه در كنترل پروسه بسیار با اهمیت می باشد با مشاوره با متخصان مجرب به این نتیجه رسیدیم که می توان از متغیرهای بیشتری نسبت به کارهای انجام شده قبلی استفاده نمود. در نهایت با مشاوره با اساتید و مدیران باتجربه دست اندركار متوجه شدیم كه باید ضخامت رنگ طوری اندازه گیری شود كه میزان خطای اندازه گیری به حداقل برسد. بنابراین می توان گفت كه نسبت به كار قبلی ما در اندازه گیری ضخامت رنگ توانسته ایم روش بهتر و دقیقتری را اجرا نمائیم كه در بخشهای بعدی به تفصیل به آن اشاره خواهد شد .
درطرح این تحقیق ابتدا معرفی موضوع تحقیق ، اهمیت و ضرورت انجام آن به اختصار تشریح و توجیه گردیده و اهداف تحقیق بیان می گردد. در ادامه مسئله تحقیق و سوالات پیرامون موضوع تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس قلمرو موضوعی و جغرافیایی تحقیق ارائه می گردد و محدودیت های موجود در حین تحقیق اعلام خواهد شد و نهایتاً واژه های عملیاتی مورد استفاده معرفی می گردند.از آنجا كه این رساله بر پایه فوق شكل گرفته است در انتهای این فصل ساختار آن ارائه گردیده تا بر اساس آن مطالعه و بررسی پایان نامه به راحتی صورت پذیرد.
فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱ پیش زمینه تحقیق ۴
۱-۲ موضوع تحقیق ۶
۱-۳ اهمیت موضوع و لزوم انجام تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۵ مسئله تحقیق ۷
۱-۶ سؤالات تحقیق ۵
۱-۷ قلمرو تحقیق ۷
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی ۸
۱-۷-۲ قلمرو جغرافیایی ۸
۱-۷-۳ قلمرو زمانی ۸
۱-۸ محدودیت های تحقیق ۶
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۹
۱-۱۰ ساختار تحقیق ۹
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۲
۲-۱ جذابیت اتومبیل ۱۴
۲-۱-۱ آماده سازی سطح ۱۵
۲-۱-۲ رنگ آمیزی ED 16
۲-۱-۳ سیلر كاری و پاشش عایق زیر بدنه ۱۷
۲-۱-۴ رنگ آستری ۱۸
۲-۱-۵ رنگ رویه ۱۸

۲-۱-۵-۱ تجهیزات رنگ آمیزی ۱۹

۲-۱-۵-۲ كابین رنگ ۲۲
۲-۱-۶ عیوب ۲۳
۲-۱-۷ ضخامت رنگ ۲۵
۲-۱-۸ رابطه میان ضخامت رنگ و ایجاد عیوب ۲۶
۲-۳ كنترل كیفیت ۲۶
۲-۳-۱ روند تحولات مربوط به سیستم كیفیت ۳۰
۲-۳-۳ رابطه كیفیت و بهره وری ۳۳

۲-۴ فرایند داده کاوی……………………..

۲-۴-۱ تداخل و ارتباط شبکه عصبی و روشهای آماری…

۲-۵ شبكه عصبی ۳۴
۲-۴-۱ شبكه های عصبی چند لایه ۳۶

۲-۴-۲ انواع شبكه های عصبی مصنوعی از نظر برگشت پذیری۳۷

۲-۴-۳ مراحل طراحی شبكه عصبی ۳۸
۲-۴-۴ قاعده فراگیر پرسپترون چند لایه ۴۲

۲-۵ كاربرد شبكه های عصبی در كنترل ۴۷

۲-۵-۱ اتوماسیون كنترل ۴۷
۳-۵-۲ طراحی كنترل ۵۰
فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳ روش تحقیق ۶۰
۲-۳ فرآیند تحقیق ۶۱
۳-۲-۱ بررسی اولیه ۶۱
۳-۲-۲ مطالعات نظری ۶۳
۳-۲-۳ طراحی مدل ۶۳
۳-۲-۴ آزمون مدل ۶۴
۳-۵ نمونه برداری ۶۵
۳-۶ مدلسازی شبكه عصبی ۶۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ساخت مدل

مقدمه ۷۴
۴-۱ آماده سازی داده ها ۷۴
۴-۲ تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از شبكه عصبی ۷۴
۴-۳-۳ نتایج پیش بینی خطا با استفاده از شبکه عصبی
۴-۳-۱ محاسبات مربوط به لایه ایر
۴-۳-۲ محاسبات لایه ایر ۹۱
۴-۳-۳ محاسبات مربوط به ضخامت ۹۵
۴-۴ نتایج پیش بینی خطا بااستفاده از روش اماری رگرسیون
۴-۴-۱ محاسبات لایه ایر………………………..
۴-۴-۲ محاسبات مربوط به لایه بل…………………
۴-۴-۳ محاسبات مربوط به ضخامت…………………….
۴-۶ مقایسه و نتیجه گیری ۱۱۵
۴-۷ مدل پیشنهادی ۱۱۸
۴-۸ جمع آوری داده ها ۱۱۸
۴-۹ تجزیه و تحلیل داده ۱۱۹

۴-۱۰ یكپارچه سازی فرآیند كنترل كیفیت رنگ آمیزی خودرو۱۱۹

۴-۱۱ مقایسه دو فرآیند فعلی و مدل پیشنهادی ۱۲۷
۴-۱۱- فرآیند كنونی ۱۲۷
۴-۱۱- مدل پیشنهادی ۱۲۸
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری ۱۳۳
۵-۲ پیشنهادات ۱۳۴
منابع فارسی ۱۸۳
منابع لاتین ۱۸۵
پیوست شكل ها ۱۸۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور

امروزه دراکثر فعالیتهای حفاری ژئوتکنیکی ، از سرمته های الماسه جهت نمونه گیری از سنگ استفاده می شود سرمته های الماسه در مقایسه با سایر سرمته های مغزه گیر دارای برتریهای خاصی چون سرعت بالای حفاری ، عمر بیشتر و کیفیت بهتر مغزه های حاصله است

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴٫۷۲۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۸۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن

نگارش: عبدالله نجفی
چکیده:
امروزه دراکثر فعالیتهای حفاری ژئوتکنیکی ، از سرمته های الماسه جهت نمونه گیری از سنگ استفاده می شود. سرمته های الماسه در مقایسه با سایر سرمته های مغزه گیر دارای برتریهای خاصی چون سرعت بالای حفاری ، عمر بیشتر و کیفیت بهتر مغزه های حاصله است. عمر سرمته ها تحت تاثیر پارامترهای متعددی از جمله سختی و سایندگی سنگهاست. تاکنون کوششهای متعددی جهت پیش بینی سرعت حفاری و طول عمر سرمته های حفاری براساس معیارهایی بیانگر میزان سایش سرمته ها و خاصیت سایندگی سنگها باشد صورت گرفته است. در بررسی حاضر ، به منظور پیش بینی سرعت حفاری و طول عمر سرمته های الماسه از شاخص سایش سورشار استفاده شده است.
کلمات کلیدی:

شاخص CAI
حفاری ژئوتکنیکی
سرمته های الماسه
سرمته های مغزه گیر

شاخص سایش سورشار

سرمته های الماسه مغزه گیر

فهرست مطالب

فصل ۱:کلیات

فصل ۲:انواع سرمته های الماسه مغزه گیر

فصل ۳:روشهای اندازه گیری سایش سنگ

فصل ۴:انتخاب شاخص CAI جهت پیش بینی میزان مصرف سرمته های الماسه مغزه گیر

فصل ۵:تهیه پایگاه اطلاعاتی سایش سنک و میزان مصرف سرمته های الماسه مغزه گیر

فصل ۶:ارتباط شاخص سایش سورشار با میزان مصرف سرمته های الماسه مغزه گیر و سرعت حفاری

فصل ۷:انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر در ساختگاه های ایران

فصل ۸:جمع بندی و نتیجه گیری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

انتخاب الگوی حفاری و آتشباری براساس پارامترهای ژئومکانیکی سنگها در معادن روباز با نگرشی ویژه بر معئن طلای موته

هدف از این پایان نامه انتخاب الگوی حفاری و آتشباری براساس پارامترهای ژئومکانیکی سنگها در معادن روباز با نگرشی ویژه بر معئن طلای موته می باشد

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱٫۲۳۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۷۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ﭘـﺎﻳﺎﻥ ﻧـﺎﻣﻪ ﻛـﺎﺭﺷـﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﻣﻬـﻨﺪﺳﻲ ﺍﺳﺘـﺨـﺮﺍﺝ معدن با عنوان ﺍﻧـﺘـﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﮕﻮﻱ ﺣـﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸـﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﺭﺍﻣـﺘـﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋـﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨـﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

ﭼـﻜـﻴﺪﻩ :
ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫــﺎﻱ ﻣﻬــﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﻳــﻚ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠــﺎﺭﻱ، ﺧﺮﺩﺷــﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳــﺖ. ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺭﺩ . ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑـﺎﺯ، ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎﻱ ﺣﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ،ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﺧـﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺎ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ، ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ .ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﺯﻩ ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳـﻨﮓ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳـﻨﮓ ،ﻫـﺎ … ﭼﮕﺎﻟﻲ، ﻫﻮﺍﺯﺩﮔﻲ ﻭ ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺳﻨﮓ ﻣـﻲ، ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳـﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻌـﺪﻥ ﻃـﻼﻱ ﻣﻮﺗـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ ﺧـﻮﺍﺹ ۱۰ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻠﻮﻙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑﻠﻮﻙ ﻳـﻚ ﻣـﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ، ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﻌـﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻥ ﻣﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻛﻠـﻲﺑـﻪ ﻳـﻚ ، ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺭ ﻋﻤـﻞ ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩ. ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﺪ SPSS 12 ﻣﺸﺨﺺ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻳـﻦ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ، ﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳـﻢ . ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ SPSS ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪﻩ ، ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:

ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ
انفجار سنگ
ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

الگوی حفاری و ﺁﺗﺸﺒﺎﺭﻱ

ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ

ﻣـﻘـﺪﻣـﻪ :
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ…ﻫﻮﺍ ﻭ ، ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺮﺯﺵ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺧـﻮﺏ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﻭ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺗـﻮﺩﻩ ، ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳـﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺑـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑـﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎﻱ ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭼﻴﺪﻥ ﻗﻄﻌـﺎﺕ ﺑـﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺭﺍﻧـﺪﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ … ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ . ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧـﺖ ،ﻫﺪﻑ ۵ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ، ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ % ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﻠـﻮﻙ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻭ ، ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺧـﺮﺩﺍﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻴﺮﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ .
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺁﻥ ﺑـﺎ ﺍﻟﮕـﻮﻱ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺩﺭﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﻭ ﻣـﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﭘـﻴﺶ ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﻨـﻲ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺩﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ). ﺍﻳـﻦ ﺩﻭ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ . ( ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ ﻣﻮﺗﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻄـﺮ ﺭ …ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋﻩ، ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻔﺠـﺮﻩ ﻭ ،ﭼﺎﻝ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻓـﺼﻞ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺗﺸﻜﺎﺭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻣﻲﺗ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺭﺩﻳﻔـﻲ ، ﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﭼﺎﻝ … ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ، ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﻞ ﮔﺬﺍﺭﻱ ،ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺍﻱ ﺑـﻴﻦ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺑﻌـﺎﺩﻱ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺎﺩﻻﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﭘﺪﻳـﺪﻩ ﻫـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳﺖ . . ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳـﺖ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩﻱ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟـﺬﺍ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻫﻔـﺘﻢ ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ ﻣـﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳـﻨﮓ ﻣـﻲ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ،ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻓـﻬـﺮﺳﺖ ﻣـﻄﺎﻟﺐ

۱ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ – ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ –

ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱-۱۲
-ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ۲-۱۲
-ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
۳-۱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
۳ -ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ۱-۳-۱
۳ -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
۲-۳-۱ﺿﺮﺑﻪ ۴
ﻣﻮﺝ -ﮔﺎﺯ ۳-۳-۱
ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ۴ -ﺳﻨﮓ ۴-۳-۱
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻮﺩﻩ ۵ -ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ۴-۱
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ۶ -ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ۵-۱
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
۱۲ -ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ۶-۱ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
۱۵ -ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ۷-۱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺮﺡ ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ

-ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱-۲۲۰
-ﺭﻭﺵ ۲-۲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ۲۱
ﺑﻴﻨﻲ -ﻣﺪﻝ ۳-۲ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﮓ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ۲۵
ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻛﻮﺯ- ﺭﻡ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ -ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ ﻣﻮﺗﻪ ۲۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ – ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺗﺸﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ

-ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱-۴۳۹
-ﭼﺎﻟﻬﺎ ۲-۴ ۳۹
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻭ -ﺳﻨﮓ ۱-۲-۴ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ۳۹
– ﭼﺎﻟﻬﺎ ۲-۲-۴۴۰
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺩﻳﻔﻲ -ﻩ ۳-۲-۴ ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋ۴۱
-ﺧﺮﺟﮕﺬﺍﺭﻱ ۴-۲-۴ ﭼﮕﺎﻟﻲ
۴۱ -ﭼﺎﻝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ۵-۲-۴ ﻗﻄﺮ
۴۲ -ﮔﺬﺍﺭﻱ ۶-۲-۴ ﮔﻞ ۴۳
-ﺣﻔﺎﺭﻱ ۷-۲-۴۴۴ ﺍﺿﺎﻓﻪ
-ﻣﻨﻔﺠﺮ ۳-۴ ۴۵ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻩ -ﺳﻨﮓ ۴-۴ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
۴۵ -ﺧﻴﺮ ۵-۴ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄ۴۸ -ﺷﻨﺎﺳﻲ ۶-۴ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻣﻴﻦ ۴۹

– ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ۵۲ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

-ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱-۵۵۳ -ﺭﻭﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
-ﺭﻭﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ۲-۵ ۵۳ ﺍﺛﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ
-ﺳﻨﮓ ۱-۲-۵
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۵۳
-ﻫﻮﺍﺯﺩﮔﻲ ۲-۲-۵ ۶۳
-ﺗﺨﻠﺨﻞ ۳-۲-۵ ۶۴
-ﻣﺪﻭﻝ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ۶۵
ﻫﺎﻱ ﺍﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ
ﻭ – ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ۶۶
-ﭼﮕﺎﻟﻲ ۷-۲-۵ ۶۸
-ﺑﻨﺪﻱ ۸-۲-۵ ﻻﻳﻪ ۶۹
-ﺩﺭﺯﻩ ۹-۲-۵ ﻫﺎ)ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
۷۲ ( ﻫﺎ -ﮔﺴﻞ ۱۰-۲-۵
۷۶ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ۱۱-۲-۵ ﭼﻴﻦ ۷۷ ۵-۳-
(BI) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ
(A) ﻭﻓﺎﻛﺘﻮﺭﺳـﻨﮓ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ ۷۷
ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ
۵-۴- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻄﺤﻲ

فصل ششم:تحلیل ابعادی ۸۷

ﻓــﺼﻞ ﻫﻔــﺘﻢ :ﺗﻌﻴــﻴﻦ مدل ﺭﻳﺎﺿــﻲ ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ بردن ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ۱۰۴

فصل هشتم:نتایج و پیشنهادات ۱۲۰
ضمایم ۱۳۲
منابع ۱۷۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف

میکا اصطلاحی عمومی است که به گروهی از کانی های آلومینوسیلیکات با ساختار سیلیكات‌های صفحه ای گفته می‌شود که از ترکیبات فیزیکی و شیمیایی مختلف تشکیل شده‌اند

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱٫۴۰۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۸۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان
بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف

مقدمه:
از سیلیکات‌های آبدار آلومینیوم وپتاسیم است که اغلب محتوی (Mg Fe) که رنگ ظاهری کانی را تیره می‌کنند است. در دستگاه کج لوزی (مونوکلینیک) متبلور می‌شود. دارای قابلیت ارتجاع وانعطاف است.از اقسامش میکای سفید (مسکوویت)که دارای پتاس و فاقد منیزیم وآهن است ومیکای سیاه(بیوتیت)که علاوه بر پتاس .منیزیم وآهن نیز دارد. HCl H2SO4 بر میکای سفید بی اثر ولی بر میکای سیاه موثر است.کلریت (میکای سبز)که از تجزیه بیوتیت حاصل می‌شود.پگماتیت‌ها در عمق ۷ تا ۱۱ كیلومتری تشكیل شده‌اند. اكثراً واجد ۲ نوع میكا و كا‌نی‌های فرعی نظیر گارنت، تورمالین، كیانیت، زیركن، آپاتیت و مونازیت هستند. این گروه معمولاً به شكل پرشدگی شكستگی‌ها در سطح وسیعی توزیع شده است. پتانسیل اقتصادی این گروه بسیار كم و بندرت برای اورانیوم و عناصر كمیاب مقرون به صرفه اقتصادی است.
کلمات کلیدی:

میکا
مواد آلی پپتیدها
کانی های میکادار
سیلیكات‌های صفحه ای

كاربرد كلكتورهای مختلف

کانی های آلومینوسیلیکات

کانی های میکا :

میکا اصطلاحی عمومی است که به گروهی از کانی های آلومینوسیلیکات با ساختار سیلیكات‌های صفحه ای گفته می‌شود که از ترکیبات فیزیکی و شیمیایی مختلف تشکیل شده‌اند. كانی‌های خانواده میكا شامل موسكوویت، بیوتیت، فلوگوپیت، لپیدولیت و ناترونیت می‌گردند.موسكوویت، مهمترین و فراوان‌ترین كانی صفحه‌ای به شمار می‌رود. موسكوویت ورقه ای در پگماتیت‌ها و نوع پولكی در گرانیت ، پگماتیت‌ها و شیست‌ها پیدا می‌شود. لیپدولیت در پگماتیت‌های غنی از لیتیوم تشكیل می‌شود. فلوگوپیت به صورت رگه‌ای و توده‌ای در پیروكسنیت‌ها و اسكارن‌های منیزیم‌دار گزارش شده است.
این گروه از کانی‌ها دارای ترکیبات مختلفی از سیلیکات آلومینیم آهن ، منیزیم و میکا هستند .حضور فلوئورین ، باریم ، منگنز و وانادیم نیز در این کانی‌ها گزارش شده است. از بین این کانی‌ها ، موسکوویت به خاطر خواص فیزیکی ، شیمیایی ، حرارتی و مکانیکی استثنایی که دارد ، در صنعت کاربرد فراوان دارد. ورمیکولیت و فلوگوپیت هم مانند میکا از اهمیت برخوردار هستند. از بیوتیت به ندرت در مصارف صنعتی استفاده می‌شود.از نظر کانی شناسی کانی‌های گروه میکا به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
گروه اصلی میکا ، گروه میکاهای شکننده و گروه کلریتی. همه کانی‌های این گروه‌ها دارای ساختمان منوکلینیک هستند. ساختار میکا ترکیبی از دو لایه تتراهدرال سیلیکا و یک لایه اکتاهدرال مرکزی است.
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات ۳
۱-۱ مقدمه: ۴
۱-۲ کانی های میکا : ۴
۱-۲-۱ میكا از لحاظ نوع : ۵
۱-۲-۱-۱ موسكوویت نوع صفحهای : ۵
۱-۲-۱-۲ موسكوویت نوع پولكی : ۵
۱-۲-۲ میكا از لحاظ اقتصادی : ۵
۱-۲-۴ بیوتیت : ۶
۱-۲-۵ فلوگوپیت : ۶
۱-۲-۶ ورمیکولیت : ۶
۱-۲-۷ لپیدولیت : ۷
۱-۳ مشخصات میکا : ۸
۱-۴ روش‌های عمده استخراج میکا : ۹
۱-۴-۱ استخراج زیرزمینی : ۹
۱-۴-۲ استخراج روباز : ۹

۱-۵ روشهای متداول فرآوری میکا : ۱۰

۱-۶ ذخایر و پتانسیلهای عمده میکا در ایران: ۱۰
۱-۷ كاربردهای عمده میکا: ۱۱
۱-۷-۱ جایگزین ها: ۱۲
۱-۸ مصرف جهان: ۱۲

فصل دوم:نیروهای جاذبه هیدروفوبیك در فیلم مایع غیر متقارن بین سطوح هیدروفیل و هیدروفوب میكا ۱۲

۲-۱ مقدمه : ۱۳
۲-۲ مشخصه‌های طرح كلی : ۱۴
۲-۵ نتایج : ۲۲

فصل سوم:آماده سازی تهیه جامدات متخلخل جدید از میكاهای فلوئوردار با استفاده از اسید ۲۳

۳-۱ مقدمه : ۲۴
۳-۲ آزمایش : ۲۵
۳-۳ نتایج و بحث : ۲۶
۳-۳-۱ خصوصیاتِ پودرهای میكای فلوئور آلومین ستون دار : ۲۶
جدول ۳- ۱ مشخصات میكای آلومین ستون دار ۲۸
۳-۳-۲ شكل گیری میان حفره و خصوصیات حفرة محصولات عملیات اسیدی: ۲۸
۳-۳-۳ مشاهدات TEM و SEM محصولات : ۳۶

فصل چهارم:رفتار فیلم‌های آبی بر روی میكا ۳۸

۴-۱ مقدمه : ۳۹
۴-۲ سینتیك نازك شدن غشاء : ۴۰
۴-۳ آزمایش : ۴۲
۴-۳-۱ مواد : ۴۲
۴-۳-۲ تعیین ضخامت سطح : ۴۳
جدول ۴-۱ خواص فیزیكی واسط آبی ۴۴
۴-۴ نتایج و بحث : ۴۵
۴-۴-۱ سینتیك غشاء نازك : ۴۵
۴-۴-۲ آزمایش معادلة رینولدز : ۴۷
نتایج ممكنه شامل : ۴۹
۴-۴-۳ ضخامت غشاء تعادلی : ۵۱
۴-۴-۴ اثراتی فرای ناحیة خطی : ۵۲

فصل پنجم:جدایش فیزیكی با استفاده از انتخاب و اتصال مواد آلی پپتیدها ۵۴

۵-۱ مقدمه و زمینه : ۵۵
۵-۲ روش آزمایش : ۵۷
۵-۲-۱ مواد : ۵۷
۵-۲-۲ روش بهینه سازی : ۵۷
۵-۲-۳ كاربرد فرا صوت به صورت یك مكمل مرحله شستشو در بیوپنینگ : ۵۸
۵-۲-۳-۱شستشو وپیوند فاژ : ۵۸
۵-۲-۳-۲ شستشوی شیمیایی : ۵۸
۵-۲-۳-۳ شستشوی فیزیكی : ۵۹
۵-۲-۴ كاربرد شستشوی فیزیكی به صورت یك جایگزین شستشوی شیمیایی : ۵۹
۵-۲-۵ تجزیه متوالی : ۶۰
۵-۲-۷ تجزیة میكروسكوپی نیروی اتمی : ۶۱
۵-۳ نتایج وبحث : ۶۲
۵-۳-۱ شستشوی فیزیكی به صورت دو مرحله مكمل شستشوی شیمیایی: ۶۴
۵-۴ نتایج ۶۸

فصل ششم:كاربرد كلكتورهای مختلف در فلوتاسیون فلدسپار ، میكا و ماسه كوارتزی ۶۹

۶-۱ مقدمه : ۷۰
۶-۲ تجربی : ۷۰
۶-۲-۱ مواد : ۷۰
۶-۲-۲ معرف‌های شیمیایی : ۷۱
۶-۳ بحث و نتایج : ۷۱
۶-۳-۱ آزمایش‌های فلوتاسیون : ۷۱
۶-۴ نتایج : ۷۴
فصل هفتم:نتایج و پیشنهادات ۷۵
مراجع : ۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

در ابتدا هدف اضافه کردن رسوب آلونیت بر آرد خام برای تولید سیمان پورتلند است که ارزان است برای جانشینی برای سنگ گچ استفاده می شود در آزمایشات هر دو در دمای ۱۴۵۰ و بعد ۱۳۰۰ می سوزند نتیجه اینگونه می شود از لحاظ مشخصات معدن شناسی هیچ تفاوتی ندارد و بخوبی فرم یافته است روش اسپکتروسکوپی NIR را برای تحلیل آلونیت ها بررسی می کنیم

دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶٫۵۸۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

چکیده:
در ابتدا هدف اضافه کردن رسوب آلونیت بر آرد خام برای تولید سیمان پورتلند است که ارزان است برای جانشینی برای سنگ گچ استفاده می شود.
در آزمایشات هر دو در دمای ۱۴۵۰ و بعد ۱۳۰۰ می سوزند نتیجه اینگونه می شود از لحاظ مشخصات معدن شناسی هیچ تفاوتی ندارد و بخوبی فرم یافته است.روش اسپکتروسکوپی NIR را برای تحلیل آلونیت ها بررسی می کنیم. که باقدرت بسیار بالا توانایی تمایز آلونیت با راحتی زمانیکه فرمول مواد معدنی تا حد و زیادی مرتبط است دارد .
این روش پتانسیل زیادی به عنوان ابزار اسپکتروسکوپی مواد روی سیار و به ویژه در مریخ دارد.به معرفی آلونیت می پردازد که از کانیهای سولفات ها هستند.نواحی طیفی نزدیک IR به راحتی می توان به ۴ دسته تقسیم کرد.این روش تاکنون عمیقاً برای مطالعه ی آلونیت ها به کار برده نشده است.در ادامه روش استروسکوپی Raman بررسی می شود که در ۲۹۸۴ و vvk برای مشخص کردن آلونیت های استفاده می شود که M کاتیونهای یک ظرفیتی است .طیف Room این روش تمایز بین آلونیت های ترکیبی باکاتیونهای مختلف را ممکن می سازد.
آلونیت ها در مریخ فراوان است چون وجود آب در مریخ در حال با گذشته ثابت شده و آلونیت در ذخایر معدنی تبخیر بافته یافت می شود.آلونیت ها بخشی از گروه سوپر مواد معدنی که شامل آلونیت ها و ژارومیت ها است. و تمامی آنهایی که با طیف Raman مشخص می شوند است .بعد درباره ی استخراج آلونیت در اسیدسولفوریک و هیدروکلریک صحبت می شود که در یک تراکتور گروهی مطالعه شده است اثرات دمای واکنش، غلظت اسید ، اندازی ذره ، دمای خشک کردن زمان خشک کردن و نسبت فرایند مولار روی فرایند استخراج مورد بررسی قرار گرفته است.
دمای خشک کردن پارامتر مهمی است که روی سایر فرآیندها تاثیر می گذارد بقیه تاثیر کمتری دارند .آلونیت ها در حالت خالص بی رنگ هستند اما به دلیل ناخالصیهای موجود به رنگای سفید – خاکستری ، سفید – زرد و قرمز یافت می شوند آلونیت باید در دمای به مدت ۶۰ دقیقه خشک شود تا استخراج بهینه حاصل شود نسبت ۶% بهینه است .با توجه به قیمت به نظر می رسد از نظر فنی و اقتصادی اسید سولفوریک مناسب تر است و بعد شرایطی که در آن ماکزیمم حاصل استخراج آلومینیوم بدست آمده مشخص می شود
* سپس به چگونگی جذب فسفات از محلول آلونیت می پردازیم. به نظر می رسد با افزایش دمای خشک کردن جابجایی فسفات افزایش و با کاهش pH افزایش می یابد همزمان با کاهش اندازه ی ذره ی آلونیت، نرخ جذب فسفات افزایش می یابد.آلونیت چون فراوان و ارزان است بنابراین پتانسیل بالایی برای جذب فسفات دارد .
کلمات کلیدی:

فرآوری آلونیت
اسپکتروسکوپی
سینتیک استخراجی آلونیت
روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت

آلونیت

فرمول شیمیایی آلونیت است دارای سیستم تبلور رمبوئدربک می‌باشد.آلونیت در رده بندی سولفات ها قرار دارد. دارای جلای شیشه ای و همچنین مانند میکاجلای صدفی دارد.شکستگی ندارد و دارای کلید از مناسبی است.کانی شفافی می باشد که خاصیت مغناطیسی ندارد.شکل ظاهری آن از لحاظ بلور به صورت دانه ای می باشد.تقریباً کمیاب بیشتر در شوروی سابق، ایتالیا، آمریکا و استرالیا یافت می شود.در ترکیب شیمیایی آن و و همچنین می باشد.رنگ آلونیت بیشتر سفید خاکستری، زرد و قرمز یافت می شود.
رنگ خاکه ی آن هم سفید رنگ است.دارای پاراژنز با هالوزیت، کائولینیت و ژیبسیت است.منشأ شکل آلونیت ها منشأ آذرین و آتشفشانی است.شکل بلورهای آن رمبوئدر یا لوزی شکل و صفحه ای است.چگالی آن حالات مختلفی دارد که حداقل ۲٫۷ و حداکثر ۲٫۸ می باشد. و از لحاظ سختی هم حداکثر ۴ و حداقل ۳٫۵ است.آلونیت ها در تهیه ی زاج سفید نیز کاربرد دارند که در آن کاتیون تک ظرفیتی پتاسیوم و کاتیون سه ظرفیتی آلومینیوم می باشد و تحت عنوان زاج آلومینیوم پتاسیم شناخته می شود.
فهرست
۱-فصل اول:کلیات ۱
۱-۱ آلونیت ۲
۱-۲ زاج سفید ۳
۱-۳ کاربرد آلونیت ۵

فصل دوم:آزمایش رسوب سازی آلونیت – ژارومیت در مخلوط خام جهت تولید سیمان پورتلند و کلینک های سیمان با پایه ی سولفوآمونیت

۲- آزمایش اضافه کردن رسوب آلونیت به آرد خام درجهت تولید پوتلند و آجرهای سیمانی سولفوآلونیت ۷
۲-۱- مقدمه ۸
۲-۲- آزمایشات ۱۰
۲-۳- نتایج و مباحث ۱۵
۲-۳-۱- تحلیل های شیمیایی ۱۵
۲-۳-۲- تحلیل های معدنی انکسار اشعه ی X 17
۲-۳-۳- آزمایش میکروسکوپیک بخش های صیقلی ۱۹
۲-۴- نتیجه گیری ۲۲

فصل سوم:اسپکتروسکوپی با استفاده از اشعه مادون قرمز نزدیک بر روی آلونیت های طبیعی

سولفات
۳- اسپکتروستکوپی با استفاده از اشعه مادون قرمز ۲۳
۳-۱- مقدمه ۲۴
۳-۲- آزمایشات ۲۷
۳-۲-۱- کانیها ۲۷
۳-۲-۲- اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک (NIR) 28
۳-۲-۳- اسپکتروسکوپی نیمه IR 29
۳-۳- نتایج و مباحث ۳۰
۳-۴- نتایج ۳۴

فصل چهارم:مطالعه ی استروسکوپی زمان برروی آلونیت ها

۴- مطالعه ی اسپکتروسکوپی آلونیت ها ۳۵
۴-۱- مقدمه ۳۶
۴-۲- آزمایشات ۳۸
۴-۲-۱- مواد معدنی ۳۸
۴-۲-۱-۱- روش کارترکیب آلونیت آمونیوم ۳۸
۴-۲-۱-۲- روش کار ترکیب آلونیت سدیم ۴۰
۴-۲-۱-۳- روش کار ترکیب آلونیت پتاسیم ۴۰
۴-۲-۲- انکسار اشعه ی X 40
۴-۲-۲-۱- اسپکتروسکوپی مادون قرمز ۴۱
۴-۲-۲- ۲- اسپکتروسکوپی Raman 41
۴-۳- نتایج و مباحث ۴۲
۴-۳-۱- انکسار اشعه ی x . 42
۴-۳-۲- استروسکوپی Raman . 44
۴-۳-۳ – ناحیه ی هیدروکسیل . ۵۱
۴-۴- نتیجه گیری . ۵۳

فصل پنجم:سینتیک استخراجی آلونیت با استفاده از اسیدسولفوریک و اسید هیدروکلروریک

۵- سینیتک استخراج آلونیت در اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک.۵۴
۵-۱- مقدمه . ۵۵
۵-۲- روشها ومواد . ۵۷
۵-۳- نتایج و مباحث . ۵۹
۵-۳-۱- واکنشهای شیمیایی . ۵۹
۵-۳-۲- محرکهای استخراج . ۵۹
۵-۳-۳ – اثرات دمای واکنش . ۶۳
۵-۳-۴ – اثر غلظت اسید . ۶۵
۵-۳-۵ – اثر اندازه ی ذره . ۶۶
۵-۳-۶- اثر دمای آهکی شدن (خنک شدن) . ۶۷
۵-۳-۷- اثر زمان خشک کردن . ۶۸
۵-۳-۸- اثر نسبت مولار . ۶۹
۵-۴- نتیجه گیری . ۷۰

فصل ششم:جذب فسفات از محلول آبی بر روی سطح آلونیت

۶- جذب سطحی فسفات از محلول آبی آلونیت ۷۲
۶-۱- مقدمه ۷۳
۶-۲- مواد و روشها ۷۶
۶-۳- نتایج و مباحث ۷۹
۶-۳-۱- اثر دما و زمان خشک شدن ۷۹
۶-۳-۲- اثر اندازه ی ذره ۸۰
۶-۳-۳- اثر pH 81
۶-۳-۴- اثر غلظت اولیه ی فسفات ۸۲
۶-۳-۵ محرکهای جذب سطحی ۸۳
۶-۳-۶ – ایزترم های جذب سطحی ۸۴
۶-۴- نتیجه گیری ۸۶
۷- فصل هفتم:نتایج و پیشنهادات
منابع ۹۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود